FAQ

1.Co należy zrobić aby uzyskać zaliczenie pracy na poczet praktyk?

 

W Dziekanacie należy złożyć podanie do opiekuna praktyk (wzór podania w zakładce Dokumenty). Do podania należy załączyć dokumenty, z których będzie wynikało, że:

- praca była wykonywana co najmniej w wymiarze godzinowym odpowiadającym wymiarowi godzin praktyk określonym w planie studiów

- czynności wykonywane w czasie pracy były związane z programem obowiązującym na danym kierunku studiów

Dokumentem potwierdzającym ww. okoliczności może być w szczególności umowa, zaświadczenie, opinia, certyfikat itp.  – podpisany przez pracodawcę.

 

2.Kiedy można uzyskać wpis zaliczenia praktyk do indeksu?

 

Po zakończeniu praktyk należy złożyć w Dziekanacie opinię wraz z dziennikiem praktyk. Opiekun praktyk dokonuje wpisów do indeksu raz w roku w listopadzie, gdy indeksy są złożone w Dziekanatach. W szczególnych przypadkach, gdy konieczne jest uzyskanie wpisu wcześniej (np. z uwagi na zbliżający się termin ukończenia studiów), należy zgłosić się bezpośrednio do Opiekuna praktyk z wypełnionym indeksem, opinią oraz dziennikiem praktyk.

Wpis zaliczenia praktyk dokonywany jest WYŁĄCZNIE w indeksie na s. 82.

Zaliczenie praktyk nie jest wpisywane na kartę okresowych osiągnięć.

 

3.Czy można odbywać praktyki w innym mieście, niż Szczecin?

 

Tak. Nie ma żadnych ograniczeń terytorialnych, praktyki można odbywać w dowolnym miejscu na terenie kraju, jak również poza granicami kraju. W przypadku odbywania praktyk za granicą, celem uzyskania zaliczenia konieczne jest przedłożenie opinii oraz dziennika praktyk w języku polskim lub też w języku obcym - z urzędowym tłumaczeniem na język polski. 

 

4. Jaki jest wymiar godzin praktyk?

Liczba godzin praktyk określona jest w Planie studiów indywidualnie dla każdego kierunku studiów i może różnić się dla poszczególnych lat studiów na danym kierunku.

Sylabus dla Praktyki programowej oraz Regulamin praktyk nawiązują do wymiaru praktykw liczbie 160 h. Jeżeli Plan studiów obejmuje inną liczbę godzin (np. 45h), student uzyska zaliczenie praktyk po odbyciu tej liczby godzin praktyk. W takim przypadku praktyki nie muszą obejmować okresu 4 tygodni. Decydujące znaczenie ma wymiar godzin. 

 

5. Czy można odbywać praktyki w innym terminie niż lipiec-październik?


Praktyki w miesiącach listopad - czerwiec można odbywać za zgodą opiekuna praktyk. W celu uzyskania zgody należy kontaktować się z opiekunem praktyk drogą mailową. Warunkiem wyrażenia zgody przez opiekuna praktyk jest zapewnienie złożone przez studenta, że odbywanie praktyk w ww. terminie nie będzie kolidowało z zajęciami na uczelni oraz nie będzie wykorzystywane jako usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,39 MB (+3,393) - time