Actaiuris Forum Prawa Mediów Elektronicznych

Jakość kształcenia

Jakość kształcenia (wybrane informacje)

 

            W celu zapewnienia jakości kształcenia  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wprowadzono Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia, stanowiący integralną część Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim.

            Systemem objęto:

1)      studentów;

2)      słuchaczy studiów podyplomowych i kursów dokształcających;

3)      doktorantów;

4)      pracowników Wydziału uczestniczących w procesie kształcenia oraz

pozostałe podmioty związane z realizacją procesu kształcenia na Wydziale.

 

           Działania podejmowane w ramach systemu zmierzają do zapewnienia możliwie najwyższego poziomu jakości procesu kształcenia, wdrożenia polityki antyplagiatowej i doskonalenia systemu zarządzania jakością. Stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1370) obejmują w szczególności:

1)       sposób weryfikowania efektów kształcenia osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w trakcie całego procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów;

2)       sposób wykorzystania wniosków z ocen nauczycieli akademickich dokonywanych przez studentów w trybie art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.);

3)       ocenę realizacji zakładanych efektów kształcenia;

4)       wnioski z analizy wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów uczelni;

5)       działania uczelni w zakresie zapobiegania plagiatom i ich wykrywania.

 

            Działania realizowane są przez:

1)      Wydziałowy Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia (pod przewodnictwem prof. dra hab. Łukasza Pohla);

2)      Zespoły Kierunkowe ds. Jakości i Programów Kształcenia:

a)      Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia – kierunek Prawo (pod przewodnictwem dra hab. prof. US Marka Andrzejewskiego);

b)      Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia – kierunek Administracja (pod przewodnictwem dr hab. prof. US Małgorzaty Ofiarskiej);

c)      Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia – kierunek Ekonomiczno-prawny (pod przewodnictwem prof. zw. dra hab. Andrzeja Bałabana);

d)     Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia – studia III stopnia na kierunku Prawo  (pod przewodnictwem dra hab. prof. US Stanisława Czepity).

 

Elementem systemu jest Biuro Nauki, Kształcenia i Promocji. Natomiast nadzór nad systemem sprawuje Dziekan.

 

Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia należy m.in.:

1)      opiniowanie, przed uchwaleniem przez Radę Wydziału Prawa i Administracji, programu kształcenia każdego nowego kierunku, przedstawionego przez Zespół Kierunku;

2)      opiniowanie programu kształcenia studiów trzeciego stopnia;

3)      opiniowanie programu kształcenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających;

4)      opracowywanie planów i harmonogramów działań naprawczych;

5)      opracowywanie raportów z ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne;

6)      inicjowanie działań projakościowych;

7)      inicjowanie i organizowanie działań związanych z podnoszeniem kultury jakości kształcenia w środowisku akademickim;

8)      nadzór nad podaniem do publicznej wiadomości programów kształcenia.

 

Do zakresu działania poszczególnych Zespołów Kierunku należą:

1)      opracowywanie i doskonalenie programu kształcenia zgodnie z wymogami prawa i przedstawianie ich Wydziałowemu Zespołowi ds. Jakości i Programów Kształcenia;

2)      dokonywanie okresowego przeglądu programu kształcenia oraz warunków realizacji procesu kształcenia na danym kierunku studiów;

3)      opracowywanie wewnętrznych procedur weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia oraz dokonywanie ich okresowego przeglądu;

4)      analiza warunków i trybu rekrutacji na kierunek;

5)      analiza funkcjonowania elementów systemu dbałości o wysoki poziom kadry dydaktycznej;

6)      wstępna analiza ankiet studenckich;

7)      propagowanie dobrych wzorców (praktyk) dydaktycznych;

8)      przedstawianie propozycji do utworzenia Uczelnianego Katalogu Przedmiotów.

 

Biuro Nauki, Kształcenia i Promocji m.in.:

1)      uczestniczy w procesie ankietowania studentów;

2)      prowadzi bazy danych dotyczące badań naukowych i ich efektów;

3)      sprawuje kompleksową obsługę Katedr, w tym prowadzi ewidencję obsady zajęć dydaktycznych i rozlicza nauczycieli akademickich z wykonania pensum;

4)      ustala harmonogram hospitacji zajęć oraz kompletuje sprawozdania z przebiegu hospitacji;

5)      gromadzi dokumentację okresowej oceny pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych;

6)      obsługuje Zintegrowany System Informatyczny w szczególności element Programy kształcenia w podsystemie Egeria Edukacja;

7)      kompletuje sylabusy do poszczególnych przedmiotów;

8)      kompletuje dane dotyczące monitorowania karier zawodowych absolwentów.

 

 

Przydatne linki:

1)      Polska Komisja Akredytacyjna: http://www.pka.edu.pl/

 

2)      Biuro ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego: http://www.bjk.usz.edu.pl/

 

3)      Dział Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego: http://www.dk.usz.edu.pl/

 

4)      Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego: http://www.abk.univ.szczecin.pl/

 

5)      European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA): http://www.enqa.eu/

 

6)      The European Higher Education Area (EHEA): http://www.ehea.info/

 

7)      The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA): http://www.qaa.ac.uk/en

 

 

Wybrane akty prawne normujące jakość kształcenia:

 

I.                   powszechnie obowiązujące:

 

1)      Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842).

2)      Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 882).

3)       Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1529). 

4)      Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2011 r. Nr 253, poz. 1520) (uchylone 1.10.2016 r.).

5)      Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1596).

6)      Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 558).

7)      Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1554).

8)     Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.).

9)      Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach (Dz. U. 2014 r. poz. 1302).

10)     Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1586).

11)    Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 z późn. zm.). 

12)    Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1594). 

13)    Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 256). 

 

II.                wewnętrzne (wydziałowe):

 

1)      Uchwała nr 33/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

2)      Uchwała nr 32/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie Strategii rozwoju Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. 

3)      Uchwała nr 142/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie Regulaminu obowiązkowych praktyk programowych realizowanych przez studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

4)      Zarządzenie nr 24/2013/2014 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowych kryteriów oceny nauczycieli akademickich.

5)      Zarządzenie nr 23/2013/2014 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązku rejestracji publikacji pracowników i doktorantów.

6)      Uchwała nr 147/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie określenia zajęć o charakterze informacyjnym nie podlegających ocenie. 

7)      Zarządzenie nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 3 października 2016 r. w sprawie powołania członków Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia oraz Zespołów Kierunków ds. Jakości i Programów Kształcenia. 

 

III.             wewnętrzne (ogólnouczelniane):

 

1)      Uchwała nr 78/2011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 września 2011 r. Statut Uniwersytetu Szczecińskiego (z późn. zm.).

2)      Uchwała nr 90/2011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim.

3)      Zarządzenie nr 7/2013 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia zespołów rektorskich ds. jakości i programów kształcenia i określenia zakresu ich działania.

4)      Uchwała nr 24/2016 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.

5)      Zarządzenie nr 48/2013 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie nauczania języków obcych w ramach lektoratów w Uniwersytecie Szczecińskim.

6)      Uchwała nr 19/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim.

7)      Uchwała nr 36/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich.

8)      Uchwała nr 34/2012 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

9)      Uchwała nr 72/2016 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz liczebności grup studenckich.

10)  Zarządzenie nr 69/2015 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskiem Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

11)  Zarządzenie nr 107/2011 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim jednolitego opisu przedmiotu/modułu kształcenia (sylabusa).

12)  Zarządzenie nr 21/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim jednolitego opisu przedmiotu/ modułu kształcenia (sylabusu) dla studiów trzeciego stopnia.

13)  Zarządzenie nr 4/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim jednolitego opisu przedmiotu/modułu kształcenia (sylabusa) dla studiów podyplomowych.

14)  Zarządzenie nr 7/2016 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 52/2012 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego dnia z 5 lipca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Szczecińskim.

15)  Uchwała nr 35/2012 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji.

16)  Uchwała nr 31/2013 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku Ekonomiczno-prawnego prowadzonego łącznie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania i Wydziale Prawa i Administracji.

17)  Uchwała nr 84/2016 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomiczno-prawnym na  Wydziale Prawa i Administracji i Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

18)  Uchwała nr 59/2013 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie badań ankietowych w Uniwersytecie Szczecińskim (ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 166/2016 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie badań ankietowych w Uniwersytecie Szczecińskim). 

19)  Zarządzenie nr 23/2013 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego.

20)  Zarządzenie nr 29/2014 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia l8 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim uczelnianego programu antyplagiatowego.

21)  Zarządzenie nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Bazy Osiągnięć Pracowników.

22)  Zarządzenie nr 2/2007 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie dokumentowania i rozpowszechnia publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego.

23)   Uchwała nr 56/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się.

24)   Zarządzenie nr 75/2015 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Szczecińskim. 

25)     Uchwała nr 155/2016 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych (obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017).

26)    Zarządzenie nr 4/2017 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie organizowania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

IV.             wydane przez Polską Komisję Akredytacyjną:

 

  1. Uchwała nr 3/2016 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 29 listopada 2016 r. Statut Polskiej Komisji Akredytacyjnej (wraz z załącznikami).

 

Kontakt:

 

mgr Mirella Drab

specjalista ds. ewaluacji kształcenia i badań naukowych 

Wydział Prawa i Administracji US

ul. Narutowicza 17a

70-240 Szczecin

tel. 91 444 28 62

pok. 307 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,07 MB (+3,068) - time