Prof. dr hab. Władysław Rozwadowski

Prof. zw. dr hab. Władysław Rozwadowski urodził się w Lidzbarku (Welskim) w 1933 roku. Maturę zdał w Liceum Ogólnokształcącym w Kwidzynie w 1951 roku, a po jednorocznej pracy w charakterze pracownika fizycznego rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego. Po ich ukończeniu w 1956 roku objął stanowisko asystenta na tymże Wydziale w Katedrze Prawa Rzymskiego. Pod kierunkiem prof. K. Kolańczyka przygotował i obronił w 1962 roku pracę doktorską pt. Ocena zeznań świadków w procesie rzymskim. Praca ta ukazała się drukiem w trzech częściach w Czasopiśmie Prawno-Historycznym. Po obronie pracy doktorskiej rozpoczął jednoroczny staż naukowy we Włoszech i Szwajcarii. Rozprawę habilitacyjną pt. Przelew wierzytelności w prawie rzymskim przedłożył Radzie Wydziału Prawa i Administracji UAM w roku 1970. Na jej podstawie uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego i stanowisko docenta. Praca ta, niemal w całości, opublikowana została w renomowanym czasopiśmie włoskim „Bullettino dell`Istituto di Diritto Romano” i stanowi, jak dotąd, ostatnie monograficzne opracowanie przelewu w prawie rzymskim. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1981 roku.

Przedmiotem badań naukowych prof. W. Rozwadowskiego były ponadto: kompensacja w prawie rzymskim (5 publikacji, w tym 2 w j. włoskim), małżeństwo rzymskie (2 publikacje), zastępstwo procesowe (3 publikacje, w tym 1 w j. niemieckim), posiadanie w prawie rzymskim i prawie polskim (3 publikacje, w tym 1 w j. włoskim), prawo własności w prawie rzymskim i prawie polskim (2 publikacje), nauczanie prawa rzymskiego (2 publikacje, w tym 1 w j. niemieckim).

Wyjątkowo dużą wagę przywiązuje prof. W. Rozwadowski do dydaktyki prawa rzymskiego. Prowadził wykłady w kilku uniwersytetach we Włoszech (Rzym, Perugia, Neapol) i w Niemczech (Getynga, Kolonia, Augsburg, Baireuth, Greifswald). Jest też autorem kilku pomocy dydaktycznych: podręcznika pt. Historia Prawa (wespół z prof. Lesińskim – 4 wydania), Prawo rzymskie (2 wydania), Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny (wespół z prof. Wołodkiewiczem i dr Kamińskim – 2 wydania). Dokonał tłumaczenia z łaciny na język polski obszernego podręcznika do nauki prawa rzymskiego Institutiones Gaiusa, napisanego w drugiej połowie II wieku po Chr. oraz opatrzył wstępem i uwagami.

Prof. W. Rozwadowski kilkakrotnie był wybierany do Komitetu Nauk Prawnych i Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN. Jest członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Pełnił funkcje: wicedyrektora Instytutu Historii Państwa i Prawa UAM, kierownika katedry: Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego w UAM, Prawa Cywilnego w Uniwersytecie Gdańskim, Prawa Rzymskiego i Historii Doktryn Polityczno-Prawnych w Uniwersytecie Szczecińskim.

Funkcje dziekana Wydziału Prawa i Administracji pełnił: w Uniwersytecie im. A.  Mickiewicza w Poznaniu – w latach 1990-1993, a w Uniwersytecie Szczecińskim – w latach 1996-1999.

Odznaczony jest Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej i Złotą Odznaką ZNP.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,30 MB (+3,305) - time