dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz

Doktor hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz urodził się 25 października 1961 roku w Cedyni. Jest absolwentem Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej (w 1984 r. uzyskał dyplom magistra ekonomii) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia prawnicze ukończył w 1987 r. ). W 1991 r. złożył egzamin radcowski. Od 1 października 1987 roku pracował jako asystent stażysta w Zakładzie Prawa Finansowego i Gospodarczego Instytutu Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Po przekształceniu Instytutu w Wydział Prawa i Administracji oraz zmianie wewnętrznej struktury jednostek organizacyjnych rozpoczął pracę w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego, najpierw, do 30 września 1990 roku, jako asystent, następnie, od 1 października 1991 roku, na stanowisku adiunkta. W 1991 roku obronił przed Radą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu przygotowaną pod kierownictwem prof. zw. dra hab. Bronisława Ziemianina rozprawę doktorską na temat Odpowiedzialność odszkodowawcza organu nadzorczego wobec przedsiębiorstwa. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 20 grudnia 2005 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Reprezentacyjna funkcja zarządu spółki kapitałowej.

W kadencji 1996–1999 był prodziekanem do spraw studiów stacjonarnych, zaś w kadencjach 2002–2005 i 2005–2008 – prodziekanem do spraw zaocznych studiów administracyjnych. Od 2009 roku pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Cywilnego i Handlowego. W dniu 10 grudnia 2010 roku na mocy wyboru dokonanego przez Wydziałowe Kolegium Elektorów objął funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, zaś w maju 2012 roku został ponownie wybrany na kadencję 2012–2016.

Doktor hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz jest autorem blisko 100 publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i handlowego, w tym m.in. 1 monografii, 15 rozdziałów w pracach zbiorowych oraz 77 artykułów, komentarzy i glos do orzeczeń Sądu Najwyższego. W swoich publikacjach podejmuje problematykę dotyczącą m.in. funkcjonowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii reprezentacji, a także problematykę czynności prawnych oraz członkostwa w organach osób prawnych. Jego poglądy wielokrotnie były cytowane w pracach naukowych innych autorów i judykaturze.

Dotychczas wypromował 1 doktora nauk prawnych, uczestniczył jako recenzent w 2 przewodach doktorskich oraz 2 przewodach habilitacyjnych.

Uczestniczył w kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Przez wiele lat był opiekunem Studenckiej Poradni Prawnej.

Wielokrotnie był nagradzany nagrodami Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za osiągnięcia naukowe i organizacyjne. 

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,24 MB (+3,243) - time