Deklaracja

Chcąc się zapisać do Administracyjnego Koła Naukowego wypełnij deklarację i wyślij na adres: akn.zarzad@gmail.com!


Deklarację można pobrać TUTAJ


Wzór deklaracji

Administracyjne Koło Naukowe WPiA US

Ul. Narutowicza 17 A

70-210 Szczecin

 

 

OŚWIADCZENIE.

Ja, podpisany/a poniżej ……………………………………………….. oświadczam chęć przystąpienia do Członków Zwyczajnych Administracyjnego Koła Naukowego działającego przy Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Oświadczam także, że zapoznałem/am się ze Statutem AKN oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Imię i nazwisko
Rok studiów
Kierunek studiów
Tryb studiów Stacjonarne       niestacjonarne
Numer telefonu
Adres email

 

 

_______________________________

(data i podpis kandydata)

 

_______________________________

(data i podpis przyjmującego oświadczenie)

Dodaj komentarz