Wykład prof. zw. dr hab. Janusza Sondla nt.: „Współczesne wartości prawa rzymskiego na tle jego dziejów i znaczenia w kulturze polskiej”

 

Dnia 13 czerwca 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się wykład prof. zw. dra hab. Janusza Sondla nt.: „Współczesne wartości prawa rzymskiego na tle jego dziejów i znaczenia w kulturze polskiej”.

 

JM Rektor Wyżej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej prof. zw. dr hab. Janusz Sondel  to wybitny znawca prawa rzymskiego, współtwórca romanistyki polskiej. Uczony niestrudzenie ukazuje ważność i znaczenie prawa rzymskiego jako dyscypliny naukowej, ale także systemu prawnego i fundamentu cywilizacji zachodniej. Pan Profesor prowadził także badania nad prawem chełmińskim, będącym odmianą prawa magdeburskiego. Wiele lat pracy naukowej poświęcił źródłom prawa z okresu antyku i średniowiecza. Szereg dzieł Pana Profesora odnosi się do historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ostatnim czasie Pan Profesor opublikował „Słownik tradycji historii Uniwersytetu Jagiellońskiego”.

 

Czytaj więcej...

Konkurs z Prawa Rzymskiego

Wykaz przykładowej literatury na I etap Konkursu z Prawa Rzymskiego

 

1) Wpływ jurysprudencji rzymskiej na klasyczne i poklasyczne prawo rzymskie, np. J. Kodrębski, Sabinianie i Prokulianie: szkoły prawa w Rzymie wczesnego cesarstwa, Łódź 1974.

2) Rzymskie prawo karne, np. K. Amielańczyk, Rzymskie prawo karne w reskryptach Cesarza Hadriana, Lublin 2006; H. Kowalski i M. Kuryłowicz (red.), Kara śmierci w starożytnym Rzymie, Lublin 1996.

3) Elementy rzymskiego prawa publicznego na przykładzie podatków republiki i pryncypatu, np. A. Pikulska – Radomska, Fiscus non erubescit. O niektórych italskich podatkach rzymskiego pryncypatu, Łódź 2013; A. Tarwacka, J. Zabłocki, Publiczne prawo rzymskie, Warszawa 2011.

4) Obyczaje a prawo rzymskie, np. A. Sokala, Meretrix i jej pozycja w prawie rzymskim, Toruń 1998L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2012.

5) Recepcja prawa rzymskiego, np. M. Kuryłowicz, Prawo rzymskie. Historia. Tradycja. Współczesność, Lublin 2003; H. Kupiszewski Prawo rzymskie a współczesność, Kraków 2013.

6) Ortodoksja w prawie justyniańskim, np. E. Gajda,  Justyniańskie źródła prawne i pozaprawne w papirusach i inskrypcjach VI-VII w. oraz w apokryfach według źródeł VI-XVI w., Toruń 2013.

 

Przykład rozwiązywania kazusa z prawa rzymskiego

Szanowni Studenci I roku prawa,

zachęcamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną obrazującą przykład rozwiązywania kazusa z prawa rzymskiego. 

Przykład rozwiązania kazusa prawo rzymskie 

WYKAZ KAZUSÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA ĆWCZENIACH Z PRAWA RZYMSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

            wg Verba Iuris. Reguły i kazusy prawa rzymskiego, W. Bojarski, W. Dajczak, A. Sokala, Toruń 2007 , wyd. III (niebieskie)

Studia stacjonarne:

D.8.2.19 pr.  Gai 2,79

D.33.7.26   J.2.1.25

D.8.5.8.5   D.12.1.32

D.6.1.59  D.45.1.105

D. 6.1.9.   D.12.1.9.9.

D. 8.5.6.2.  D.16.3.1.22

D.7.5.3.  Gai 3.140

D.12.1.18 pr    D.19.1.6.4

D.4.4.11.6-7   D.24.1.5.5

 

Studia niestacjonarne:

D.8.2.1.9.pr   Gai 2.79

D.33.7.26    J.2.1.25

D.8.5.8.5   D.12.1.32

D.6.1.59    D.16.3.1.22

D.6.1.9  Gai 3.140

D.8.5.6.2   D.19.1.6.4

D.7.5.3   D.24.1.5.5

D.12.1.18 pr

Zakres obowiązujących sentencji – do uznania Prowadzącego.

Ocena bardzo dobra zwalnia z części tzw. kazuistycznej na egzaminie.

Prowadzący może omawiać dodatkowe stany faktyczno-prawne.

Studia stacjonarne:

D.40.5.50   D.29.7.13.1

D.19.2.15.2   D.9.2.5.2

D.19.2.19.1   Gai 3.198

D.17.2.29.1-2   D.9.2.9.4

D.12.7.2   D.29.2.60

D.12.5.4.3   D.32.29.4

Studia niestacjonarne:

D.19.2.19.1    D.9.2.9.4.

D.17.2.29.1-2   D.29.2.60

D.12.7.2    D.32.29.4

Gai 3.198   D.29.7.13.1

D.9.2.5.2     D. 4.4.11.6-7

Glosy (studia stacjonarne i niestacjonarne)

do J.3.13 pr. (obligatio)

do J.4.4.8 (iniuria)

Biogramy jurystów rzymskich (studia stacjonarne i niestacjonarne):

Cassius Salvius Julianus

Celsus Labeo

Gaius Modestinus

            Papinian

            Paulus

            Ulpian 

Prezentacja multimedialna

Szanowni Państwo Studenci,

w prezentacji multimedialnej zamieszczone zostały przykłady orzecznictwa sądowego stosującego łacińskie paremie prawnicze.

 

 
 

Ogłoszenie w sprawie konkursu z prawa rzymskiego (maj 2015)

Ogłoszenie w sprawie Konkursu z prawa rzymskiego

organizowanego w Katedrze Prawa Rzymskiego, 

Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych

 

W nawiązaniu do pisma z 8. marca br. informującego o formie egzaminu z prawa rzymskiego na SSP i na NSP w bieżącym roku akademickim oraz o możliwości przystąpienia do Konkursu z prawa rzymskiego, którego laureaci otrzymają oceną dobrą lub bardzo dobrą z egzaminu, podaję do wiadomości Państwa Studentów kolejne, wiążące informacje. 

Czytaj więcej...

Kazusy i sentencje obowiązujące w 2014-2015 (prawo rzymskie)

OGŁOSZENIE DLA PAŃSTWA STUDENTÓW I ROKU PRAWA

(STUDIA STACJONARNE ORAZ NIESTACJONARNE)

 

Ninieszym pozwalam sobie – stosownie do wcześnieszych ustaleń w sylabusie z prawa rzymskiego – podać Państwu kazusy i sentencje obowiązujące na ćwiczeniach oraz egzaminie kursowym z prawa rzymskiego w roku akademickim 2014/2015.

 

Nadmieniam jednocześnie, że uzyskanie oceny bardzo dobrej lub dobrej z plusem na  ćwiczeniach z tego przedmiotu zwalnia – w części kazuistycznej – z materiału egzaminacyjnego. Zaliczenie będzie miało charakter pisemny       i obejmie dwa kazusy i dwie sentencje łacińskie. Niezależnie od tego będzie wymagana znajomość łacińskiej terminologii prawniczej (wyrażenia techniczno-prawne i terminy techniczne – zakres wykładu oraz ćwiczeń)

 

Zgodnie z obowiązującymi na ćwiczeniach podręcznikami (tj. W. Bojarski, W. Dajczak, A. Sokala, Verba iuris. Reguły i kazusy prawa rzymskiego, wyd. 3, Toruń 2007 oraz E. Gajda, B. Lubińska, red. naukowa E. Gajda, Łacińska terminologia prawnicza. Ignorantia iuris nocet, Toruń 2014) podaję, jak następuje:

 

NA STUDIACH STACJONARNYCH PRAWA

Kazusy (Verba iuris): 

 

D. 41, 3, 30 pr.; 

D. 8, 2, 19 pr.; 

D. 8, 5, 8, 5; 

D. 6, 1, 59; 

D. 41, 1, 28;  

D. 41, 7, 2; 

Gai 2, 78; 

I. 2, 1, 25; 

D. 8, 5, 6, 2;

D. 7, 8, 4, 1;  

D. 12, 1, 18 pr.; 

D. 45, 1, 105; 

D. 12, 1, 9, 9; 

D. 18, 1, 1, 1; 

D. 19, 1, 6, 4; 

D. 24, 1, 5, 5; 

D. 19, 2, 19, 1; 

D. 17, 2, 29, 1-2; 

D. 12, 7, 2; 

D. 12, 5, 4, 1; 

D. 9, 2, 39; 

D. 9, 2, 11 pr.; 

D. 29, 2, 60; 

D. 28, 5, 29; 

D. 34, 2, 33; 

D. 4, 4, 11, 6-7.

 

Sentencje (Ignorantia iuris nocet):

 

 

NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH PRAWA

Kazusy (Verba iuris): 

 

D. 41, 3, 30 pr.; 

D. 8, 2, 19 pr.; 

D. 8, 5, 8, 5; 

D. 6, 1, 59; 

D. 41, 1, 28;  

D. 41, 7, 2; 

Gai 2, 78; 

I. 2, 1, 25; 

D. 8, 5, 6, 2; 

D. 7, 8, 4, 1;  

D. 12, 1, 18 pr.; 

D. 45, 1, 105; 

D. 12, 1, 9, 9; 

D. 18, 1, 1, 1; 

D. 19, 1, 6, 4; 

D. 24, 1, 5, 5; 

D. 19, 2, 19, 1; 

D. 17, 2, 29, 1-2;

D. 12, 7, 2; 

D. 12, 5, 4, 1; 

D. 9, 2, 39; 

D. 9, 2, 11 pr.; 

D. 29, 2, 60; 

D. 28, 5, 29; 

D. 34, 2, 33; 

D. 4, 4, 11, 6-7.

 

Sentencje (Ignorantia iuris nocet):

Na ćwiczeniach analizowana będzie większa – od wymaganej na zaliczenie przedmiotu – liczba kazusów.

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINU Z PRAWA RZYMSKIEGO

(dotyczy tak studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych)

 

Ninieszym pozwalam sobie sprecyzować informację z sylabusu, że egzamin będzie miał formę pisemną lub ustną, tj.

 

I.Egzamin w terminie ,,zerowym” (data do ustalenia, ale przed letnią sesją egzaminacyjną) będzie obejmował cały wymagany materiał; będzie ustny; konieczne jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia  z ćwiczeń; istnieje konieczność deklaracji o przystąpieniu do egzaminu ,,zerowego” (bez żadnych skutków negatywnych, jeśli do egaminu Państwo nie przystąpią);

II.Egzamin w pierwszym terminie (data do ustalenia, w sesji letniej) będzie miał charakter pisemny i będzie się składał z części: trzech pytań tzw. otwartych – opisowych; części testowej z możliwością wyboru dwóch dobrych odpowiedzi lub żadnej; części kazuistycznej ( o ile nie zostaną Państwo z tego zwolnieni na zasadach w/w);

III.Egzamin w terminie poprawkowym (data do ustalenia, w sesji poprawkowej) będzie miał charakter, albo pisemny (na zasadach, jak wyżej), albo ustny; jest to zależne od ilości Państwa Studentów przystępujących do egzaminu w tym terminie;

IV.Przewidywany jest dla Państwa szczególnie zainteresowanych prawem rzymskim konkurs (data do ustalenia, np. w pierwszym tygodniu maja br.), którego wygranie lub uzyskanie statusu laureata równa się uzuskaniu stopnia dobrego lub bardzo dobrego z egzaminu z prawa rzymskiego; konkurs będzie dwuetapowy: pisemny (przesłanka sine qua non do etapu ustnego) i ustny (finał).

 

W ODNIESIENIU DO TERMINU ZERWOWEGO PROSZĘ O KONTAKT NA DYŻURZE STAROSTĘ ROKU LUB STAROSTÓW POSZCZEGÓLNYCH GRUP

 

SZCZEGÓŁY KONKURSU Z PRAWA RZYMSKIEGO, DODATKOWA LITERATURA ORAZ INNE KWESTIE ZOSTANĄ PODANE DO PAŃSTWA WIADOMOŚCI DO KOŃCA MARCA BR.