Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Szymona Słotwińskiego

 

9 lutego 2017 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Szymona Słotwińskiego nt. Status prawny energii elektrycznej jako wyznacznik stosunków umownych w polskim prawie prywatnym.

 

Promotorem rozprawy był dr hab. Zbigniew Kuniewicz prof. US, promotorem pomocniczym dr hab. Daniel Wacinkiewicz, a recenzentami dysertacji prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner oraz prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak.

 

Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr. Szymonowi Słotwińskiemu stopień doktora nauk prawnych.

 

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy wspaniałych sukcesów w dalszej pracy naukowej.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Szymona Słotwińskiego

 

Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2015 r., poz. 1842) uprzejmie informuję, że w dniu 9 lutego 2017 roku o godz. 1100 w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Narutowicza 17a, w sali nr 122 odbędzie się:

 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgra Szymona Słotwińskiego

 na temat:

„Status prawny energii elektrycznej jako wyznacznik stosunków umownych w polskim prawie prywatnym”

 

Promotor:

dr hab. Zbigniew Kuniewicz prof. US  (Uniwersytet Szczeciński)

Promotor pomocniczy:

dr hab. Daniel Wacinkiewicz (Uniwersytet Szczeciński)

Recenzenci:

prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner (Uniwersytet Łódzki),

prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

Czytaj więcej...

Nadanie stopnia dr hab. Danielowi Wacinkiewiczowi

 

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 16 grudnia 2016 r. zakończyło się postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Po przedstawieniu przez dr hab. Małgorzatę Ofiarską prof. US sprawozdania z prac komisji habilitacyjnej i pozytywnej konkluzji oceny dorobku naukowego habilitanta Rada Wydziału przyjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr. Danielowi Wacinkiewiczowi.

 

Serdecznie gratulujemy!

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Konrada Burdziaka

 

Dnia 17 listopada 2016 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Konrada Burdziaka nt. Prowokacja (analiza prawnokarna). Promotorem był prof. dr hab. Łukasz Pohl, a recenzentami dysertacji dr hab. Wojciech Cieślak prof. UWM oraz dr hab. Zbigniew Jędrzejewski prof. UW.

 

Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr. Konradowi Burdziakowi stopień doktora nauk prawnych oraz wyróżniła zaprezentowaną przez niego rozprawę doktorską.

 

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej.

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Konrada Burdziaka

   

Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2015 r., poz. 1842) uprzejmie informuję, że w dniu 17 listopada 2016 roku o godz. 1130 w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Narutowicza 17a, w sali nr 122 odbędzie się:

 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgra Konrada Burdziaka

 na temat:

„Prowokacja (analiza prawnokarna)”

 

Promotor:

prof. dr hab. Łukasz Pohl, Uniwersytet Szczeciński

Recenzenci:

       dr hab. Zbigniew Jędrzejewski prof. UW, Uniwersytet Warszawski

       dr hab. Wojciech Cieślak prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Czytaj więcej...

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Samulskiej

 

Dnia 20 maja 2016 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej nt. „Zasada szybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim” mgr Katarzyny Samulskiej. Promotorem była dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak prof. US, a recenzentami dysertacji prof. dr hab. Jan Paweł Tarno z Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr hab. Piotr Dobosz prof. UJ z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Rada Wydziału Prawa i Administracji US przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr Katarzynie Samulskiej stopień doktora nauk prawnych.

 

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Samulskiej

 

Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim,  w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2014 r., poz. 1383) uprzejmie informuję, że w dniu 20 maja 2016 r. o godz. 1300 w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Narutowicza 17a, w sali nr 122 odbędzie się:

 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Katarzyny Samulskiej

 na temat:

„Zasada szybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim

 

Promotor:

dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak prof. US  (Uniwersytet Szczeciński)

Promotor pomocniczy:

dr Przemysław Kledzik  (Uniwersytet Szczeciński)

Recenzenci:

prof. dr hab. Jan Paweł Tarno  (Uniwersytet Łódzki),

dr hab. Piotr Dobosz prof. UJ  (Uniwersytet Jagielloński).

 

Praca doktorska wraz z recenzjami jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (70-240 Szczecin, ul. G. Narutowicza 17). Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji (www.wpiaus.pl).

Publiczne obrony rozpraw doktorskich mgra Mohammeda Subhiego Khalafa oraz mgra Moshtaqa Taliba Wahaiba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 20 listopada 2015 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Mohammeda Subhiego Khalafa nt. „Consumer Protection Through the Rules of Private International Law. A perspective for Iraq” oraz publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Moshtaqa Taliba Wahaiba nt. „Information Forgery as One of the Information Crimes in the Light of the Iraqi Law”.


Promotorem obu prac był dr hab. Pasquale Policastro prof. US, dr h.c. al UAB.


Na posiedzeniu Rady Wydziału obecni byli recenzenci rozpraw doktorskich – prof. Teresa Freixes z Autonomous University of Barcelona (Hiszpania) oraz prof. Néji Baccouche z University of Sfax (Tunezja).


Rada Wydziału Prawa i Administracji przyjęła obrony rozpraw doktorskich i nadała mgr. Mohammedowi Subhiemu Khalafowi oraz mgr. Moshtaqowi Talibowi Wahaibowi stopnie doktorów nauk prawnych.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Mohammeda Subhiego Khalafa

Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2014 r., poz. 1383) uprzejmie informuję,, że w dniu 20 listopada 2015 roku o godz. 12.00 w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Narutowicza 17a, w sali nr 122 odbędzie się:

 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgra Mohammeda Subhiego Khalafa

 na temat: 

„Consumer Protection Through the Rules of Private International Law. 

A perspective for Iraq”

Promotor:

dr hab. Pasquale Policastro prof. US dr h.c., Uniwersytet Szczeciński

Recenzenci:

- prof. zw. dr hab. Bogusław Banaszak, Uniwersytet Zielonogórski

- prof. Teresa Freixes, Autonomous University of Barcelona – Hiszpania

- prof. Néji Baccouche, University of Sfax – Tunezja

 

Praca doktorska wraz z recenzjami jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (70-240 Szczecin, ul. G. Narutowicza 17a).   Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji (www.wpiaus.pl).   

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Moshtaqa Taliba Wahaiba

 

Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2014 r., poz. 1383) uprzejmie informuję,, że w dniu 20 listopada 2015 roku o godz. 10.00 w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Narutowicza 17a, w sali nr 122 odbędzie się:

 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgra Moshtaqa Taliba Wahaiba

 na temat: 

„Information Forgery as One of the Information Crimes in the Light of the Iraqi Law”

Promotor:

dr hab. Pasquale Policastro prof. US dr h.c., Uniwersytet Szczeciński

Recenzenci:

- prof. zw. dr hab Andrzej Wróbel, Polska Akademia Nauk

- prof. Teresa Freixes, Autonomous University of Barcelona – Hiszpania

- prof. Néji Baccouche, University of Sfax – Tunezja

 

Praca doktorska wraz z recenzjami jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (70-240 Szczecin, ul. G. Narutowicza 17a).   Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji (www.wpiaus.pl).

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Malinowskiej-Woźniak

Dnia 22 października 2015 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Malinowskiej-Woźniak pt. "Cywilnoprawny status wspólnoty mieszkaniowej", której promotorem był  dr hab. Zbigniew Kuniewicz prof. US, a recenzentami - prof. zw. dr hab. Józef Frąckowiak z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr hab. Andrzej Herbet z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

 

Rada Wydziału przyjęła obronę rozprawy doktorskiej i nadała mgr Katarzynie Malinowskiej-Woźniak stopień doktora nauk prawnych.

 

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Szewczyk

 

 

Dnia 1 października 2015 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Szewczyk pt. „Agencje jako podmioty administrujące”. Promotorem był  prof. zw. dr hab. Marek Górski, a recenzentami dysertacji prof. zw. dr hab. Elżbieta Ura z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. zw. dr hab. Janusz Sługocki z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Czytaj więcej...

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Malinowskiej-Woźniak

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, (Dz.U. Nr 15, poz. 128 ze zm.) uprzejmie informuję, że w dniu 22 października 2015 roku o godz. 1130 w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Narutowicza 17a, w sali nr 122 odbędzie się:

 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

mgr Katarzyny Malinowskiej-Woźniak

na temat:

„Cywilnoprawny status wspólnoty mieszkaniowej”

Promotor:

dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz, Uniwersytet Szczeciński

Recenzenci:

- prof. zw. dr hab. Józef Frąckowiak, Uniwersytet Wrocławski

- dr hab. Andrzej Herbet prof. KUL,  Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (70-240 Szczecin, ul. G. Narutowicza 17).  

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Klich

 

 

Dnia 1 października 2015 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Klich pt. „Dowód z opinii biegłego w sprawach cywilnych na przykładzie biegłego lekarza”, której promotorem była  dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US. Podczas publicznej obrony obecni byli recenzenci rozprawy – prof. zw. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ z Uniwersytetu Wrocławskiego  oraz prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius z Uniwersytetu Wileńskiego.

 

  

 

 

Czytaj więcej...

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Kowalewskiej

 

Dnia 22 września 2015 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Kowalewskiej pt. „Kontrola dewizowa wykonywana przez Narodowy Bank Polski”, której promotorem był prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski. Podczas publicznej obrony obecni byli recenzenci rozprawy – prof. zw. dr hab. Andrzej Drwiłło z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz dr hab. Marek Zdebel prof. UŚ z Uniwersytetu Śląskiego.

 

Obrona zakończyła się sukcesem i Rada Wydziału Prawa i Administracji US nadała mgr Ewie Kowalewskiej stopień doktora nauk prawnych.

 

Pani Doktor składamy serdeczne gratulacje, życząc dalszych wspaniałych sukcesów w pracy naukowej.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Klich

Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2014 r., poz. 1383) uprzejmie informuję,, że w dniu 1 października 2015 roku o godz. 12:00 w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Narutowicza 17a, w sali nr 122 odbędzie się:

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Aleksandry Klich

na temat:

"Dowód z opinii biegłego w sprawach cywilnych na przykładzie biegłego lekarza"

Promotor:

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US, Uniwersytet Szczeciński

Recenzenci:

- prof. zw. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ, Uniwersytet Wrocławski

- prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius, Uniwersytet Wileński

 

Praca doktorska wraz z recenzjami jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (70-240 Szczecin, ul. G. Narutowicza 17).   Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji (www.wpiaus.pl).  

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Szewczyk

 

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, (Dz.U. Nr 15, poz. 128 ze zm.) uprzejmie informuję, że w dniu 1 października 2015 roku o godz. 10:00 w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Narutowicza 17a, w sali nr 122 odbędzie się:

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Moniki Szewczyk

na temat:

„Agencje jako podmioty administrujące”

Promotor:

prof. zw. dr hab. Marek Górski, Uniwersytet Szczeciński

Recenzenci:

- prof. zw. dr hab. Elżbieta Ura, Uniwersytet Rzeszowski

- prof. zw. dr hab. Janusz Sługocki, Uniwersytet Szczeciński

 

Praca doktorska wraz z recenzjami jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (70-240 Szczecin, ul. G. Narutowicza 17).   

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Kowalewskiej

Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2014 r., poz. 1383) uprzejmie informuję,, że w dniu 22 września 2015 roku o godz. 11:00 w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Narutowicza 17a, w sali nr 122 odbędzie się:

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Ewy Kowalewskiej

na temat:

„Kontrola dewizowa wykonywana przez Narodowy Bank Polski”

Promotor:

prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski, Uniwersytet Szczeciński

Recenzenci:

- prof. zw. dr hab. Andrzej Drwiłło, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

- dr hab. Marek Zdebel prof. UŚ, Uniwersytet Śląski

 

Praca doktorska wraz z recenzjami jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (70-240 Szczecin, ul. G. Narutowicza 17).   Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji (www.wpiaus.pl).

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Wojciecha Bożka

 

Dnia 25 czerwca 2015 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Wojciecha Bożka. Doktorant zaprezentował rozprawę pt. „Działalność orzecznicza Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – analiza głównych kierunków w dorobku orzeczniczym w latach 2010-2014”, której promotorem był prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski. Podczas publicznej obrony obecni byli recenzenci rozprawy – prof. dr hab. Wiesława Miemiec z Uniwersytetu Wrocławskiego i prof. zw. dr hab. Andrzej Borodo z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Obrona zakończyła się sukcesem i Rada Wydziału Prawa i Administracji US nadała mgr. Wojciechowi Bożkowi stopień doktora nauk prawnych oraz wyróżniła zaprezentowaną przez niego rozprawę doktorską.

 

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy dalszych wspaniałych sukcesów w pracy naukowej.

 

 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Wojciecha Bożka

    

  Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2014 r., poz. 1383) uprzejmie informuję, że w dniu 25 czerwca 2015 roku o godz. 1300  w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Narutowicza 17a, w sali nr 122 odbędzie się:

 

 

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgra Wojciecha Bożka

 na temat:

„Działalność orzecznicza Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – analiza głównych kierunków w dorobku orzeczniczym w latach 2010-2014”

Promotor:

prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski, Uniwersytet Szczeciński

Recenzenci:

- prof. dr hab. Wiesława Miemiec, Uniwersytet Wrocławski

- prof. zw. dr hab. Andrzej Borodo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Praca doktorska wraz z recenzjami jest wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (70-240 Szczecin, ul. G. Narutowicza 17a). Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji (www.wpiaus.pl). 

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr M. Brzezińskiej

Dnia 9 stycznia 2015 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Brzezińskiej, nt. "Źródła informacji o popełnionym przestępstwie”, której promotorem była dr hab. Danuta Tarnowska prof. US. Podczas publicznej obrony obecni byli recenzenci rozprawy – prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk z Uniwersyteteu Łódzkiego oraz dr hab. Hanna Paluszkiewicz prof. UZ z Uniwersytetu Zielonogórskiego.  


Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej.

Czytaj więcej...

Kolokwium habilitacyjne dra K. Wesołowskiego

17 października 2014 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US odbyło się kolokwium habilitacyjne dra Krzysztofa Wesołowskiego. Habilitant przedstawił rozprawę pt. Umowa międzynarodowego przewozu drogowego na podstawie CMR, która została pozytywnie oceniona przez recenzentów w postępowaniu.


Rada, po przyjęciu kolokwium habilitacyjnego, podjęła uchwałę o nadaniu dr. K. Wesołowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych.

Czytaj więcej...

Nadanie stopnia dr hab. J. Dobkowskiemu i W. Gonetowi

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji US w dniu 3 października 2014 r. zakończyły się dwa postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Po przedstawieniu przez dr hab. Małgorzatę Ofiarską prof. US sprawozdania z prac komisji habilitacyjnej i pozytywnej konkluzji oceny dorobku naukowego habilitanta Rada Wydziału przyjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr. Jarosławowi Dobkowskiemu.


Wyniki prac komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Wojciechowi Gonetowi przedstawił prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski. Komisja, po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym habilitanta, także pozytywnie oceniła jego dokonania i rekomendowała Radzie Wydziału przyjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego. Rada Wydziału Prawa i Administracji nadała dr. W. Gonetowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Czytaj więcej...

Nadanie stopnia dra hab. K. Nizioł

Rada Wydziału Prawa i Administracji US podczas posiedzenia w dniu 16 września 2014 r. nadała stopień doktora habilitowanego dr Krystynie Nizioł, pracownikowi Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału.


Komisja habilitacyjna pod przewodnictwem prof. Wojciecha Łączkowskiego z Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu w toku postępowania pozytywnie oceniła przedstawiony dorobek naukowy habilitantki i przedstawiła Radzie Wydziału wniosek o nadanie stopnia.

 

Kolokwium habilitacyjne dr Anny Barczak

Dnia 4 lipca 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Wydziału Prawa i Administracji poświęcone kolokwium habilitacyjnemu dr Anny Barczak. Tematem kolokwium była rozprawa habilitacyjna pt. "Model gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce i Niemczech. Analiza prawnoporównawcza ".

 

 

Czytaj więcej...

Kolokwium habilitacyjne dr K. Święch-Kujawskiej

Dnia 8 maja 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Wydziału Prawa i Administracji poświęcone kolokwium habilitacyjnemu dr Katarzyny Święch-Kujawskiej. Tematem kolokwium była rozprawa habilitacyjna pt. "Pozycja prawna rodziny w polskim prawie podatkowym".

 

Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli prof. dr hab. Antoni Hanusz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Hanna Litwińczuk z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Andrzej Drwiłło z  Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski z Uniwersytetu Szczecińskiego.
Rada Wydziału Prawa i Administracji US uchwałą przyjęła kolokwium habilitacyjne i  nadała dr Katarzynie Święch-Kujawskiej stopień doktora habilitowanego nauk prawnych.


Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej.

Czytaj więcej...

Obrona rozprawy doktorskiej mgra Mikołaja Rylskiego

Dnia 25 kwietnia 2014 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Mikołaja Rylskiego. Doktorant zaprezentował rozprawę pt. „Weksel między stronami stosunku pracy”, której promotorem był dr hab. prof. US Michał Skąpski. Podczas publicznej obrony obecni byli recenzenci rozprawy – prof. dr hab. Piotr Machnikowski z Uniwersytetu Wrocławskiego i dr hab. prof. UJ Arkadiusz Sobczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego.  


Obrona zakończyła się sukcesem, czego konsekwencją było nadanie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji US mgr. Mikołajowi Rylskiemu stopnia doktora nauk prawnych oraz wyróżnienie prezentowanej przez niego rozprawy doktorskiej.


Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej.

Czytaj więcej...

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra M. Rylskiego

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, (Dz.U. Nr 15, poz. 128 ze zm.) uprzejmie informuję, że w dniu 25 kwietnia 2014 roku o godz. 12.00 w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Narutowicza 17a, w sali nr 122 odbędzie się:


Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Mikołaja Rylskiego 

 

promotor:
dr hab. prof. US Michał Skąpski, Uniwersytet Szczeciński

recenzenci:
- prof. dr hab. Piotr Machnikowski, Uniwersytet Wrocławski
- dr hab. Arkadiusz Sobczyk prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 17a).

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, (Dz.U. Nr 15, poz. 128 ze zm.) uprzejmie informuję, że w dniu 17 stycznia 2014 roku o godz. 1200 w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Narutowicza 17a, w sali nr 122 odbędzie się:

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgra Michała Peno

na temat:
„Pojmowanie odpowiedzialności w prawie i prawoznawstwie na tle współczesnej filozofii odpowiedzialności”

Promotor:
dr hab. prof. US Stanisław Czepita, Uniwersytet Szczeciński

Recenzenci:
- prof. dr hab. Maciej Zieliński, Uniwersytet Szczeciński
- dr hab. prof. Bartosz Wojciechowski, Uniwersytet Łódzki

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (70-240 Szczecin, ul. G. Narutowicza 17).

Nadanie stopnia doktora

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji 27 kwietnia 2012 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Sławomira Dudziaka. Doktorant zaprezentował rozprawę Opodatkowanie nabycia rzeczy podatkiem od czynności cywilnoprawnych której promotorem był prof. zw dr hab. Zbigniew Ofiarski. 

Doktorant był studentem prowadzonych na Wydziale studiów doktoranckich.

 

Obrona zakończyła się sukcesem i Rada Wydziału nadała kandydatowi stopień doktora prawa. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej.  

Czytaj więcej...

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,86 MB (+3,859) - time