Badania naukowe

 

Badania naukowe  (wybrane informacje)

 

      Pracownicy, doktoranci oraz studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzą efektywne prace badawcze. Wyniki działalności naukowej prezentują  w licznych publikacjach naukowych w języku polskim oraz w językach obcych.

      Rozprawy naukowe przygotowane przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego poddawane są ocenie zewnętrznej w ogólnopolskich konkursach (pracownik Wydziału dr Mikołaj Rylski zdobył nagrodę „Złote Skrzydła 2015” konkursu Dziennika Gazety Prawnej za najlepszą książkę specjalistyczną z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych spośród autorów do 35 roku życia).

      Doniosłą część badań stanowią badania prowadzone z innymi ośrodkami naukowymi krajowymi oraz zagranicznymi (w tym: Masarykova Univerzita w Brnie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Kijowskim Uniwersytetem Narodowym im. Tarasa Szewczenki).

      Ważnym miejscem publikacji efektów badań jest czasopismo naukowe „Acta Iuris Stetinensis”. Powstało z przekształcenia „Roczników Prawniczych” (pierwszy numer został wyda­ny w 2011 roku). Obecnie „Acta Iuris Stetinensis” znajdują się na liście czasopism punktowa­nych prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikacje otrzymuje się 7 punktów. Od 2012 r. dostępne jest również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (http://wpiaus.pl/actaiuris).

 

       Rezultaty badań są także upowszechniane podczas konferencji i seminariów naukowych organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz ośrodki naukowe w kraju, jak i za granicą.

 

 

 

Przydatne linki:

1.  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/

 

2.  Dział Nauki Uniwersytetu Szczecińskiego: http://www.dn.usz.edu.pl/

 

3.  Dział Spraw Studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego: http://www.studenci.usz.edu.pl/

 

4.  Dział Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego:  http://www.dsm.usz.edu.pl/

 

5.  Dział Projektów Europejskich Uniwersytetu Szczecińskiego: http://www.dpe.usz.edu.pl/

 

6.  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: http://www.ncbir.pl/

 

7.  Narodowe Centrum Nauki: https://www.ncn.gov.pl/

 

8.  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: http://www.fnp.org.pl/

 

9.  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (program Horyzont 2020): http://www.kpk.gov.pl/?page_id=59

 

10. European Commission (Horizon 2020): http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

 

11. EURAXESS Polska (portal międzynarodowej mobilności naukowców): http://www.euraxess.pl/indexp/strona-glowna.htm

 

12. Program Erasmus+http://www.erasmus.org.pl/ 

 

13. http://www.granty-na-badania.com/

 

14. Wirtualna Biblioteka Nauki jest dostępna na stronie:

https://wbn.icm.edu.pl/

Dostęp ze wszystkich komputerów pracujących wewnątrz sieci uczelnianej Uniwersytetu Szczecińskiego (w tym WPiA US).

 

 

 

Wybrane akty prawne dotyczące badań naukowych oraz środków finansowych:

 

I.  powszechnie obowiązujące:

 

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842).

2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2045).

3.  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2154). 

4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1126. Rozporządzenie traci moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 2017 r.).

5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz. U. z 2015 r. poz. 944 z późn. zm).

6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.).

7.  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom (Dz. U. z 2015 r. poz. 1051).

8.  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016 r. poz.  558).

9.  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1801).

10.  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. z 2015 r. poz. 1050).

11. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu „Diamentowy Grant” (Dz. U. z 2015 r. poz. 1818).

12. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2015 r. poz. 1443).

13.  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2017, poz. 1495).

14.  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę (Dz. U. z 2016 r. poz. 1514).

15. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. z 2015 r. poz. 2047).

16. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. z 2015 poz. 1693).

17. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie konkursu na uzyskanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1521).

18.  Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1530). 

 

 

II. wewnętrzne (wydziałowe):

 

1. Zarządzenie nr 19/2014/2015 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu podziału dotacji celowej na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

2. Uchwała nr 138/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dziekana studentom Wydziału Prawa i Administracji US.
3.  Zarządzenie nr 24/2016/2017 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu podziału środków finansowych z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego.

 

III.   wewnętrzne (ogólnouczelniane):

 

1.   Uchwała nr 43/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 maja 2017 r. Statut Uniwersytetu Szczecińskiego (poprzedzona uchwałą nr 78/2011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 września 2011 r. Statut Uniwersytetu Szczecińskiego, z późn. zm.). 

2.  Zarządzenie nr 83/2016 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia ogólnych zasad wnioskowania, wydatkowania i rozliczania dotacji na działalność statutową (dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego/dotacja celowa dla młodych naukowców i doktorantów) oraz na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego. 

3. Uchwała nr 27/2013 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Szczecińskim.

4. Zarządzenie nr 50/2016 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu trybu i zasad realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

 

 

 

Kontakt:

 

 

mgr Mirella Drab

specjalista ds. ewaluacji kształcenia i badań naukowych

Wydział Prawa i Administracji US

ul. Narutowicza 17a

70-240 Szczecin

tel. 91 444 30 18

pok. 309 b

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,26 MB (+3,256) - time