Rządowy program praktyk

Praktyki w urzędach administracji rządowej oraz w urzędach podległych i nadzorowanych przez te urzędy (lista urzędów dostępna tutaj) odbywają się na zasadach określonych w zaleceniach Rady Ministrów. Informacje na temat rządowego programu praktyk studenckich dostępne są na stronie http://bip.kprm.gov.pl/kpr w zakładce „Praktyki studenckie w administracji rządowej”.

 

Rządowy program praktyk dla studentów w administracji dotyczy wyłącznie obowiązkowych praktyk, odbywanych zgodnie z tokiem studiów i wynikających z programu kształcenia.

 

Informacje o możliwości odbywania praktyki podawane są do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych urzędu/jednostki oraz na stronie internetowej www.oferty.praca.gov.pl

 

Urząd określi profil kandydata na praktyki, wskazując zakres zadań praktykanta oraz opis możliwych do uzyskania w trakcie praktyk umiejętności i kompetencji.

Przy kwalifikowaniu do odbycia praktyki uwzględnianie są następujące kryteria selekcji:

- spełnianie wymogów dla odbycia praktyki na danym stanowisku pracy tj. w szczególności kierunku studiów adekwatnego do stanowiska pracy, 

- dodatkowe deklarowane umiejętności i doświadczenie, których posiadanie ułatwi realizację zadań na  stanowisku pracy przez studenta,

- dodatkowe, konieczne uprawnienia, których posiadanie jest wymagane na danym stanowisku pracy, a które student może spełnić,

- posiadanie przez urząd/jednostkę wieloletnich umów z uczelniami na organizację praktyk studenckich.

Do wyłącznej decyzji urzędu/jednostki należy ewentualna dodatkowa selekcja (np. w postaci rozmowy z kandydatem, rozmowy z przedstawicielem uczelni, zwrócenie się o dodatkowe informacje i dokumenty).

 

Student zainteresowany odbywaniem praktyk w podmiotach objętych rządowym programem praktyk powinien:

 

1) wybrać ofertę praktyki udostępnioną na stronie www.oferty.praca.gov.pl 

(ewentualnie w inny sposób uzgodnić z urzędem/sądem możliwość i termin odbywania praktyk)

2) samodzielnie wypełnić w dwóch egzemplarzach Skierowanie na praktyki (wzór skierowania dostępny tutaj

3) złożyć w odpowiednim Dziekanacie:

- wypełnione skierowanie w dwóch egzemplarzach

- życiorys (CV) zawierający podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- dowód zawarcia umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki

4) po wyrażeniu zgody na odbywanie praktyk przez Opiekuna praktyk WPiA oraz Organizatora praktyk, rozpocząć praktyki w terminie określonym w skierowaniu

 

 

 

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,39 MB (+3,395) - time