Po egzaminie

Strona formalna egzaminu magisterskiego znajduje swe odzwierciedlenie w przepisach Regulaminu studiów US

Jak egzamin magisterski wygląda w praktyce?
 

1. Ustalenie terminu egzaminu magisterskiego - pierwsze egzaminy na naszym Wydziale mają miejsce już w połowie kwietnia. Termin egzaminu zgłaszany jest przez promotora w dziekanacie. Promotor zazwyczaj ustala jeden termin dla większej grupy swoich seminarzystów. Ostatecznie jednak termin egzaminu magisterskiego wyznacza Dziekan. O terminie egzaminu informuje się studenta.

2. Wyznaczenie recenzenta – na naszym Wydziale przyjęło się, że to promotor wskazuje Dziekanowi recenzenta pracy magisterskiej swego seminarzysty. Istnieje jednak pewne ograniczenie w tym zakresie. Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału recenzentem pracy magisterskiej, której promotorem jest osoba ze stopniem doktora może być tylko osoba, która posiada stopień doktora habilitowanego. Ograniczenie to – rzecz jasna – nie działa w drugą stronę.

3. Sporządzenie oceny dotyczącej pracy magisterskiej – ocenę taką sporządzają oddzielnie promotor i recenzent. Możecie Państwo zapoznać się z kryteriami oceny pracy magisterskiej – druk oceny poniżej w plikach do pobrania. Oceny pracy magisterskiej (promotora i recenzenta) powinny być złożone w dziekanacie co najmniej na trzy dni przed egzaminem. Student ma prawo zapoznać się z tymi ocenami i przygotować argumenty na odparcie ewentualnych zarzutów.

4. W dniu egzaminu Dziekan zabiera z dziekanatu wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia egzaminu – indeks studenta, oceny pracy magisterskiej oraz druk protokołu z egzaminu magisterskiego.

5. Rozpoczyna się egzamin. Skład komisji egzaminacyjnej: Dziekan, promotor i recenzent. Student zostaje zaproszony do pokoju egzaminacyjnego. Po stwierdzeniu tożsamości studenta rozpoczyna się właściwa część egzaminu magisterskiego.

Przebieg egzaminu magisterskiego:


a. Egzamin magisterski rozpoczyna się od przedstawienia przez  studenta tez i wniosków pracy magisterskiej oraz wykazania się znajomością podstaw metod badawczych z zakresu dyscypliny związanej z tematem pracy, a także problematyki pracy na tle dyscypliny naukowej, w ramach której pracę magisterską przygotował. Wypowiedź ta nie może przekraczać 10 minut.

b. Po prezentacji pracy magisterskiej student odpowiada na kolejne 3 pytania:

* Pytanie pierwsze z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych prowadzonych na wydziale - pytanie to student losuje ze zbioru 50 pytań uchwalanych przez Radę Wydziału na podstawie projektu opracowanego przez komisję powołaną przez Dziekana

* Pytanie drugie z zakresu dyscypliny naukowej, w ramach której pracę magisterską przygotowano - pytanie to student losuje ze zbioru 20 pytań przygotowywanego każdego roku przez promotora

* Pytanie trzecie z zakresu zagadnień poruszanych w pracy magisterskiej – pytanie to jest zadawane przez recenzenta pracy magisterskiej

6. Po stwierdzeniu przez komisję egzaminacyjną, że egzamin został zakończony – student wychodzi na korytarz, a komisja naradza się. Ocenie podlega każde z pytań z osobna, a ocena z egzaminu magisterskiego jest średnią ocen cząstkowych za poszczególne pytania.

7. Ustalenie oceny wpisywanej na dyplom – po ustaleniu oceny z egzaminu magisterskiego dziekan przystępuje do obliczenia oceny, która zostanie studentowi wpisana na dyplomie. Zasady obliczania oceny końcowej znajdują się w Regulaminie studiów US.

8. Jeśli w tym samym terminie wyznaczono egzamin dla kilku studentów – przeprowadza się egzamin dla wszystkich studentów.

9. Ogłoszenie wyników – po zakończeniu egzaminu komisja prosi studentów do pokoju egzaminacyjnego. Stosuje się tu dwie możliwe sytuacje: albo ogłasza się wynik egzaminu każdemu ze studentów z osobna, albo też – przed ogłoszeniem wyników – dziekan zadaje pytanie, czy któryś ze studentów nie życzy sobie publicznego ogłoszenia wyników. W drugiej ze wskazanych sytuacji ogłasza się wyniki tych, którzy wyrazili zgodę na publiczne ogłoszenie a pozostałych studentów informuje się o wyniku indywidualnie.

10. Koniec studiów … oddajemy legitymację studencką w zamian za ... tytuł zawodowy magistra … i dyplom ukończenia studiów wyższych

11. Uczelnia wydaje studentowi odpis dyplomu w języku obcym tylko na podstawie wniosku studenta złożonego w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,40 MB (+3,396) - time