Przed egzaminem

Harmonogram czynności i terminy przeprowadzania egzaminów dyplomowych

 

 

W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 19/2016/2017 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji US informujemy o ustaleniu terminów składania prac dyplomowych/magisterskich i przeprowadzania egzaminów dyplomowych/magisterskich w roku akademickim 2016/2017.

1. Egzaminy dyplomowe odbywają się w dwóch turach:

    - I tura   od 19 czerwca 2017 r. do 23 czerwca 2017 r.;

    - II tura od 18 września 2017 r. do 22 września 2017 r..

 

2. Szczegółowe harmonogramy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zawierają załączniki do Zarządzenia nr 19/2016/2017 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji US [POBIERZ ZARZĄDZENIE]

 


 

Kontrola antyplagiatowa prac dyplomowych

 

W związku z wejściem w życie zarządzenia nr 29/2014 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim uczelnianego programu antyplagiatowego każda praca dyplomowa przed dopuszczeniem do egzaminu dyplomowego podlega sprawdzeniu w systemie antyplagiatowym.

Praca dyplomowa powinna zostać złożona w Dziekanacie nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

Pracę należy złożyć w postaci wydruku komputerowego oraz w postaci pliku w formacie ODT, DOC, DOCX lub PDF (w wersji edytowalnej) na nośniku elektronicznym.

 

 Zarządzenie nr 29/2014 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 czerwca 2014 w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim uczelnianego programu antyplagiatowego.

 


 W dniu 16 września 2015 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji US podjęła uchwałę dotyczącą formalnych i merytorycznych kryteriów pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej). Tekst uchwały dostępny w plikach do pobrania poniżej.  


Poniżej znajduje się także indeks haseł, z którego należy wybrać hasła w sposób bezpośredni identyfikujące tematykę pracy dyplomowej. Hasła te umieszcza się na stronie tytułowej, po uprzednim uzgodnieniu z promotorem.  


W plikach do pobrania dostępne są także dwa oświadczenia (na jednej stronie), które należy podpisać i umieścić w pracy dyplomowej (jako następną stronę po stronie tytułowej).
Pierwsze oświadczenie dotyczy tego, iż – zgodnie z obowiązującymi przepisami – w razie stwierdzenia plagiatu (poza odpowiedzialnością karną) można stracić uzyskany tytuł zawodowy.


Wyciąg z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)

Art. 193. Organ właściwy, w drodze decyzji, stwierdza nieważność postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego, jeżeli w pracy stanowiącej podstawę nadania tytułu zawodowego osoba ubiegająca się o ten tytuł przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego.

Art. 214. […] 4. W razie podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
5. W razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez studenta przestępstwa rektor jednocześnie z poleceniem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego może zawiesić studenta w prawach studenta do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną.
6. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza popełnienie czynu, o którym mowa w ust. 4, rektor wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Drugie oświadczenie związane jest ze zgodą na udostępnianie pracy dyplomowej innym osobom, np. studentom, którzy w przyszłości będą pisali prace na podobny temat.

 
 
 
 
 
Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,42 MB (+3,420) - time