Doktoraty i habilitacje

DOKTORATY

Imię

i nazwisko

Temat pracy doktorskiej

Promotor

Data obrony

 

Helan Adnan Ahmed

Consumer protection from misleading commercial advertising : A legal comparative study adapted to the needs of Iraqi legislator

Pasquale Policastro

9 czerwca 2017 r.

Szymon Słotwiński

Status prawny energii elektrycznej jako wyznacznik stosunków umownych w polskim prawie prywatnym

dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz

9 lutego 2017 r.

Konrad Burdziak

Prowokacja (analiza prawnokarna)

prof. dr hab. Łukasz Pohl

17.11.2016 r.

Katarzyna Samulska

Zasada szybkości postępowania administracyjnego w prawie polskim

dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak prof. US

20.05.2016 r.

Mohammed Subhi Khalaf

Consumer Protection Through the Rules of Private International Law. A perspective for Iraq

dr hab. Pasquale Policastro prof. US

20.11.2015 r.

Moshtaq Talib Wahaib

Information Forgery as One of the Information Crimes in the Light of the Iraqi Law

dr hab. Pasquale Policastro prof. US

20.11.2015 r.

Katarzyna Malinowska-Woźniak

Cywilnoprawny status wspólnoty mieszkaniowej

dr hab. Zbigniew Kuniewicz prof. US

22.10.2015 r.

Aleksandra Klich

Dowód z opinii biegłego w sprawach cywilnych na przykładzie biegłego lekarza

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US

1.10.2015 r.

Monika Szewczyk

Agencje jako podmioty administrujące

prof. zw. dr hab. Marek Górski

1.10.2015 r.

Ewa Kowalewska

Kontrola dewizowa wykonywana przez Narodowy Bank Polski

prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski

22.09.2015 r.

Wojciech Bożek

Działalność orzecznicza Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – analiza głównych kierunków w dorobku orzeczniczym w latach 2010-2014

prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski

25.06.2015 r.

Marta Brzezińska

Źródła informacji o popełnionym przestępstwie

dr hab. Danuta Tarnowska prof. US

9.01.2015 r.

Bogna Wach

Argumenty treściowe w sporze o dopuszczenie eutanazji

prof. zw. dr hab. Maciej Zieliński, dr h.c. UŁ

7.11.2014 r.

Mikołaj Rylski

Weksel między stronami stosunku pracy

dr hab. prof. US Michał Skąpski

25.04.2014 r.

Michał Peno

Pojmowanie odpowiedzialności w prawie i prawoznawstwie na tle współczesnej filozofii odpowiedzialności

dr hab. prof US Stanisław Czepita

17.01.2014 r.

Mariusz Nawrocki

Czas popełnienia czynu zabronionego w polskim prawie karnym (podstawowe zagadnienia materialno prawne)

dr hab. prof. US Łukasz Pohl

10.05.2013 r.

Rafał Wrzecionek

Czynności notarialne w Kodeksie spółek handlowych

dr hab. prof. US

Zbigniew Kuniewicz

1.03.2013 r.

Tomasz Radkiewicz

Gromadzenie materiału procesowego w postępowaniu cywilnym

dr hab. prof. US Henryk Dolecki

25.01.2013 r.

Krzysztof Gajtupen

Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. Konstrukcja prawna

prof. zw. dr hab. Władysław Rozwadowski

11.01.2013 r.

Sławomir Dudziak

Opodatkowanie nabycia rzeczy podatkiem od czynności cywilnoprawnych

prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski

27.04.2012 r.

Bogna Baczyńska

Zasady fundamentalne europejskiego prawa wspólnotowego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

prof. dr hab. Andrzej Bałaban

30.03.2012 r.

Jacek Jaśkiewicz

Paradygmat poznania faktów w postępowaniu cywilnym

prof. zw. dr hab. Maciej Zieliński

02.12.2011 r.

Sławomir Maciejewski

Solidarność między pokoleniami w publicznych systemach emerytalnych (przykład konstytucyjnych praw socjalnych)

dr hab. prof. US Pasquale Policastro

9.06.2011 r.

Olgierd Bogucki

Wykładnia funkcjonalna  w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego

prof. zw. dr hab. Maciej Zieliński

8.04.2011r.

Przemysław Mijal

Sądowa kontrola aktów prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia

prof. zw. dr hab. Andrzej Bałaban

5.03.2010r.

Izabela Mycko

Umowa agencyjna (po nowelizacji kodeksu cywilnego)

prof. zw. dr hab. Bronisław Ziemianin

4.12.2009r.

Bogusława Dobkowska

Dylematy współczesnych reform administracji publicznej w Polsce w świetle koncepcji administracyjno- prawnych Jerzego Stefana Langroda

prof. dr hab. Janusz Sługocki

4.12.2009 r.

Joanna Wieczorkiewicz- Kita

Konwencjonalny i formalny charakter procesu karnego

dr hab. prof. US Stanisław Czepita

16.10.2009 r.

Dorota Ambrożuk

Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek

prof. zw. dr Władysław Górski

13.06.2008 r.

Joanna Szyjewska-Bagińska

Utwór multimedialny będący elektroniczną bazą danych jako przedmiot prawa autorskiego

dr hab. prof. UO Ewa Ferenc-Szydełko

12.06.2008 r.

Przemysław Kledzik

Działalność organizacji pozarządowych na rzecz realizacji celów publicznych. Studium administracyjno-prawne

prof. dr hab. Janusz Sługocki

15.05.2009 r.

Rafał Bucholski

Czynności banków hipotecznych

prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski

3.04.2009 r.

Piotr Tylla

Zapobieganie „praniu pieniędzy” w systemie bankowym (aspekty finansowo- prawne)

prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski

1.03.2007 r.

HABILITACJE

Imię  i nazwisko

Temat pracy

Data nadania stopnia

Daniel Wacinkiewicz

Zaspokajanie potrzeb wspólnot samorządowych. Studium administracyjnoprawne

16.12.2016 r.

Krzysztof Wesołowski

Umowa międzynarodowego przewozu drogowego na podstawie CMR

17.10.2014 r.

Wojciech Gonet

Naprawa finansów jednostek samorządu terytorialnego

3.10.2014 r.

Jarosław Dobkowski

Administracyjno-prawne stosunki łączące Policję z samorządem terytorialnym

03.10.2014 r.

Krystyna Nizioł

Państwowy dług publiczny - aspekty normatywne

16.09.2014 r.

Anna Barczak

Model gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce
 i Niemczech. Analiza prawnoporównawcza

04.07.2014 r.

Katarzyna Święch-Kujawska

Pozycja prawna rodziny w polskim prawie podatkowym

8.05.2014 r.

Janusz Gajda

Tajemnica przysposobienia i jej ochrona w polskim prawie cywilnym

04.04.2014 r.

Kinga Flaga- Gieruszyńska

Zastój procesu cywilnego

02.03.2012 r.

Danuta Tarnowska

Różnice między dochodzeniem a śledztwem w polskim procesie karnym

25.02.2011 r.

Jerzy Ciapała

Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej                     w Rzeczpospolitej Polskie

07.05.2010 r.

Aleksandra Monarcha-Matlak

Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej

12.01.2010 r.

Rajmund Molski

Prawo antymonopolowe w obliczu globalizacji

09.10.2009 r.

Małgorzata Ofiarska

Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego

19.12.2008 r.

Mieczysław Staniszewski

Zasada efektywności opodatkowania w działalności administracji podatkowej w Polsce

28.02.2008 r.

Lech Krzysztof Paprzycki

Prawna problematyka opiniowania psychiatryczno-psychologicznego w postępowaniu karnym oraz w zakresie ochrony zdrowia

28.06.2007 r.


 

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,47 MB (+3,466) - time