Historia Wydziału

Zalążkiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego było Studium Administracyjne działające w ramach utworzonej w 1973 r. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. Nową uczelnię utworzono głównie na bazie funkcjonującej od 1968 r. Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. Studium Administracyjne działało jako osobna jednostka dydaktyczna, którą kierowała doc. dr hab. Zofia Kulejewska. W ramach Studium, które przez 11 lat funkcjonowania ukończyło 257 absolwentów, realizowano czteroletnie magisterskie studia administracyjne. Rozwój działalności dydaktycznej oraz naukowej pracowników Studium, a także zapotrzebowanie ze strony szczecińskich środowisk prawniczych wyraźnie wskazywały na potrzebę uruchomienia w Szczecinie studiów prawniczych.

W grudniu 1983 r. opracowano „Wniosek o powołanie Uniwersytetu w Szczecinie”, w którym zawarto koncepcję przyszłego uniwersytetu oraz szczegółowe rozwiązania dotyczące jego kształtu. W modelu tworzonej uczelni przewidziano Instytut Prawa i Administracji jako instytut funkcjonujący na prawach wydziału, przy czym planowano, iż do 1990 r. ma się on przekształcić w strukturę pełnowydziałową. 12 lipca 1984 r. Sejm uchwalił ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego. W skład nowo utworzonego Uniwersytetu wszedł Instytut Prawa i Administracji. Na mocy zarządzenia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie z dnia 12 września 1985 r. w sprawie struktury organizacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach Instytutu powołano następujące jednostki organizacyjne: Zakład Nauk Prawno-Ustrojowych, Zakład Administracji i Zarządzania, Zakład Prawa Finansowego i Gospodarczego, Zakład Prawa Sądowego, Zakład Prawa Morskiego, Międzynarodowego i Stosunków Gospodarczych. W Instytucie zatrudniono 11 samodzielnych pracowników naukowych. W latach 1987–1988 Instytut Prawa i Administracji prowadził na zlecenie Ministra Sprawiedliwości studium podyplomowe dla sędziów sądów rejonowych i wojewódzkich, którego poziom dydaktyczny spotkał się z dużym uznaniem zarówno ze strony słuchaczy, jak i zleceniodawcy.

W lipcu 1988 r. Instytut Prawa i Administracji został przekształcony w Wydział Prawa i Administracji, którego pierwszym Dziekanem został prof. zw. dr hab. Eugeniusz Tegler. Od momentu utworzenia rozpoczął się dynamiczny rozwój Wydziału, zatrudniającego w pierwszych latach istnienia wielu profesorów i docentów dojeżdżających z innych ośrodków naukowych, głównie z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Wrocławskiego. Z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dojeżdżali do Szczecina profesorowie: J. Walachowicz, A. Ratajczak, T. Nowak, W. Rozwadowski, T. Smoliński, M. Zieliński, Z. Leoński, B. Błażejczak, M. Zmierczak, H. Olszewski, S. Stachowiak, B. Janiszewski, natomiast z Uniwersytetu Wrocławskiego dojeżdżali profesorowie: A. Chełmoński, S. Kaźmierczyk, J. Frąckowiak, J. Trzciński, Z. Świda, W. Sanetra oraz doc. S. Kaleta.

Ważną datą w historii rozwoju Wydziału Prawa i Administracji US jest rok 1996, w którym Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułu Naukowego przyznała Wydziałowi uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk prawnych. Od tego czasu zaznaczył się wzrost aktywności młodych pracowników nauki, co znalazło wyraz w licznie wszczynanych oraz pozytywnie kończonych przewodach doktorskich. Znakomitą większość rozpraw obronionych na Wydziale Prawa i Administracji stanowią rozprawy doktorskie pracowników Wydziału. W 2005 roku Wydział otrzymał od Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułu Naukowego uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych.

Doniosłą rolę w rozwoju Wydziału odegrali jego kolejni Dziekani: prof. zw. dr hab. Eugeniusz Tegler (1988–1989); prof. zw. dr hab. Bronisław Ziemianin (1989–1996); prof. zw. dr hab. Władysław Rozwadowski (1996–1999); prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski (1999–2005);  dr hab. Stanisław Czepita prof. US (2005–2008); dr hab. prof. US Henryk Dolecki (2008–2010). 10 grudnia 2010 r. na mocy wyboru dokonanego przez Wydziałowe Kolegium Elektorów funkcję Dziekana na kadencję 2010–2012 objął dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz, który 11 maja 2012 został ponownie wybrany na kadencję 2012–2016.

Działalność naukowa pracowników Wydziału przyczyniła się do zebrania pokaźnego dorobku  naukowego. Składają się na niego przede wszystkim publikacje, uczestnictwo w konferencjach naukowych i ich organizowanie, udział w wydawaniu poważnych czasopism prawniczych oraz współpraca i członkostwo w organizacjach naukowych. Od chwili powstania Uniwersytetu Szczecińskiego pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji opublikowali ponad 3500 prac naukowych (m.in. monografii, podręczników akademickich, studiów, komentarzy etc.). Profesorowie, którzy byli lub są zatrudnieni na Wydziale, piastowali lub piastują odpowiedzialne funkcje w wielu instytucjach państwowych i naukowych. Pracownicy wchodzą w skład komitetów redakcyjnych i rad programowych czasopism prawniczych, np. „Państwa i Prawa”, „Studiów Prawniczych”, „Finansów Komunalnych”, „Edukacji Prawniczej”. Wydział wydaje również własne zeszyty naukowe Acta Iuris Stetinensis

W skład Wydziału wchodzi 15 katedr. Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych, Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Katedra Tworzenia i Wykładni Prawa, Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej, Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego, Katedra Postępowania Karnego, Katedra Prawa Karnego, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego, Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Katedra Prawa Finansowego, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Katedra Postępowania Cywilnego, Katedra Ochrony Środowiska, Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego, Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego.

Na Wydziale Prawa i Administracji US studenci mogą kształcić się na stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych magisterskich studiach prawniczych, stacjonarnych studiach pierwszego stopnia i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku administracja oraz na niestacjonarnych studiach trzeciego stopnia – studiach doktoranckich w zakresie prawa. Od roku akademickiego 2013/2014 wraz z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania uruchomione zostały stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Ekonomiczno-prawnym. Wydział kształci też studentów na licznych studiach podyplomowych, a także kursach dokształcających.

Wydział dysponuje dwoma własnymi budynkami o łącznej powierzchni całkowitej 7.660,50 m2 (7094,50 m2 powierzchni użytkowej), przekazanymi w latach 1990 i 1992 z zasobów Ministerstwa Obrony Narodowej. Budynek główny Wydziału znajduje się przy ul. Narutowicza 17a, drugi budynek zlokalizowany jest przy al. Piastów 40b (ok. 10 minut drogi od budynku głównego). W budynku dostępne są dwie duże (na 318 i 316 osób) i cztery mniejsze (na 100 i 64 osoby) sale wykładowe oraz szesnaście sal do ćwiczeń mieszczących od 35 do 45 osób i trzy sale ćwiczeniowe mieszczące 32 osoby. Bazę dydaktyczno-naukową Wydziału tworzą dwa zasadnicze składniki: księgozbiory biblioteki wydziałowej (a także poszczególnych katedr) oraz sprzęt komputerowy zapewniający dostęp do Internetu oraz fachowych baz danych.

Na Wydziale Prawa i Administracji US dostrzegalny jest dynamiczny rozwój współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, przejawiający się m.in. wykładami profesorów wizytujących: prof. Teresy Freixes z Autonomicznego Uniwersytetu w Barcelonie i prof. Veysela Dinlera z Hitit University w Turcji. Wykłady otwarte wygłosili m.in. prof. Augusto Cerri z Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie, prof. dr hab. Władimir Entin z Moskiewskiego Państwowego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz prof. Ibrahim O. Kaboglu z Uniwersytetu Marmara w Istambule. W ramach działalności Salonu Dyskusyjnego odbyły się seminaria naukowe z udziałem zagranicznych gości, m.in. prof. Shinsuke Hosoda z Uniwersytetu w Ryukoku w Kyoto. Stała współpraca z 17 europejskimi uczelniami w ramach programu LLP Erasmus oraz z 22 ośrodkami akademickimi w ramach tzw. krótkich wyjazdów dydaktycznych.

W 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji powołano Radę Konsultacyjną Praktyków. W jej skład wchodzą m.in.: Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej, Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, Prezes Sądu Apelacyjnego, Prokurator Apelacyjny, Dziekan Okręgowej Rady Izby Radców Prawnych, Prezydent Północnego Związku Pracodawców, przedstawiciel Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego. Ideą utworzenia Rady Konsultacyjnej Praktyków była  przede wszystkim ściślejsze powiązanie zakresu wiedzy przekazywanej studentom z oczekiwaniami ich potencjalnych przyszłych pracodawców.

Wydział Prawa i Administracji objął swoim patronatem klasy o profilach prawniczych z XI Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Goleniowie, Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie. W ramach współpracy z tymi szkołami Wydział organizuje m.in. cykliczne wykłady dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli, udostępnia autorskie materiały dydaktyczne oraz zapewnia bezpłatny dostęp do czytelni i wypożyczalni wydziałowej.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,49 MB (+3,492) - time