Zaliczenie praktyk


Podstawą zaliczenia praktyki jest odbycie praktyki w pełnym wymiarze czasu wynikającym z programu studiów oraz osiągniecie efektów kształcenia określonych w sylabusie.

 

Zaliczenia praktyki dokonuje opiekun praktyk.

 

Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie opinii wystawionej przez organizatora praktyki oraz na podstawie dziennika praktyki. Wzór opinii oraz dziennika praktyki do pobrania w zakładce Dokumenty.

Student zobowiązany jest do złożenia opinii w dziekanacie w terminie wyznaczonym przez opiekuna praktyk oraz do wypełnienia w indeksie (s. 82) odpowiednich rubryk związanych z odbytą praktyką: miejsca odbywania praktyki i czasu jej trwania.

 

Zaliczenie praktyk nie jest wpisywane na kartę okresowych osiągnięć. 

 

Na druku opinii musi znajdować się pieczęć nagłówkowa organizatora praktyk oraz podpis i pieczątka osoby, która opinię sporządzała. Opinia, która nie spełnia ww. wymogów, nie może stanowić podstawy zaliczenia praktyki.

Student zobowiązany jest do prowadzenia dziennika praktyki, w którym samodzielnie dokonuje opisu czynności wykonywanych podczas praktyki. Wpisy w dzienniku praktyki wymagają zatwierdzenia przez organizatora praktyki.

 

Zaliczenie praktyki potwierdza się w indeksie poprzez:

1)wpisanie oceny wystawionej przez patrona praktyki, jeżeli zgodnie z programem studiów dla praktyki przewidziane jest zaliczenie z oceną,

2)wpisanie noty „zaliczono” (zal.), jeżeli zgodnie z programem studiów dla praktyki przewidziane jest zaliczenie bez oceny, a także w przypadku, gdy studentowi zalicza się pracę na poczet praktyki.

 

Ocena wystawiona przez patrona stanowi podstawę do zaliczenia praktyki przez opiekuna praktyk.

 

Ocena wystawiona przez patrona nie jest wliczana do średniej ocen.

 

Praktyce programowej przypisuje się punkty ECTS. Punkty ECTS za odbytą praktykę wliczane są do limitu punktów ECTS ostatniego semestru studiów, chyba że program studiów stanowi inaczej. Brak zaliczenia praktyki traktowany jest na równi z brakiem zaliczenia przedmiotu.

 

Ostateczne zaliczenie praktyki musi nastąpić przed dopuszczeniem studenta do egzaminu dyplomowego.

 

 

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,39 MB (+3,392) - time