Zapisy na praktyki

Zapisy na praktyki w urzędach administracji rządowej oraz w urzędach podległych i nadzorowanych przez te urzędy (m.in. sądy powszechne) - CO DO ZASADY - odbywają się według zasad Rządowego programu praktyk (patrz zakładka Rządowy program praktyk). 
 

Zapisy na praktyki do innych podmiotów (m.in. kancelarie) odbywają się według zasad opisanych poniżej. 

 

Student samodzielnie poszukuje i wybiera organizatora praktyk. Pomiędzy Wydziałem a organizatorem praktyk zawierane jest porozumienie. W celu zawarcia porozumienia student zobowiązany jest do:

 

a/ pobrania dwóch egzemplarzy druku porozumienia o organizację praktyk ze strony internetowej Wydziału (zakładka Dokumenty) albo z dziekanatu, 

b/ wypełnienia obu egzemplarzy porozumienia w zakresie: dokładnej nazwy organizatora praktyki, osoby upoważnionej do reprezentowania tego organizatora w sprawach związanych z praktykami studenckimi, siedziby organizatora praktyki oraz terminu odbywania praktyki, 

c/ złożenia w dziekanacie wypełnionych egzemplarzy porozumienia celem uzyskania zgody opiekuna praktyk na odbycie praktyki u wskazanego organizatora.

 

Student zobowiązany jest dokonać wymienionych czynności w terminie do 30 czerwca roku akademickiego, w którym zamierza odbyć praktyki.

 

Po zawarciu porozumienia o organizację praktyk, opiekun praktyk zleca pracownikowi dziekanatu wystawienie imiennego skierowania na praktykę oraz wysłanie do organizatora praktyki. 

 

Pracownik dziekanatu przed wystawieniem imiennego skierowania na praktykę może poprosić studenta o okazanie dokumentu potwierdzającego ważność zawartej umowy o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki.

 

Student ma obowiązek stawić się w ustalonym terminie w miejscu odbywania praktyki.

 

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,39 MB (+3,388) - time