dr Wojciech Bożek

Kontakt

Ilustracja kontaktu

adiunkt

Adres:
ul. Narutowicza 17a
pok. 333

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (91) 444 28 13

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

 Tygodniowy rozkład zajęć – semestr zimowy 2017/2018

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

Prawo finansowe

ćwiczenia gr.2 SSP II rok

 s. 219

Prawo finansowe

ćwiczenia gr. 5 SSP II rok

 s. 219

 

Finanse publiczne i prawo finansowe1

ćwiczenia gr.1 SSA I° II rok

s. 201

Finanse publiczne i prawo finansowe1

ćwiczenia gr. 2 SSA I° II rok

s. 201

 

9.00 - 9.45

   

10.00 - 10.45

Prawo finansowe

ćwiczenia gr. 1 SSP II rok

 s. 219

Prawo finansowe

ćwiczenia gr. 6 SSP II rok

 s. 219

 

Finanse publiczne i prawo finansowe

wykład SSA I° II rok

s. 201

 

10.45 - 11.30

   

11.45 - 12.30

Prawo finansowe

ćwiczenia gr. 4 SSP II rok

s. 219

Prawo finansowe

ćwiczenia gr. 7 SSP II rok

 s. 219

 

Dyżur dydaktyczny

godz. 12.00-13.00

 

12.30 - 13.15

   

13.30 - 14.15

Prawo finansowe

ćwiczenia gr. 3  SSP II rok

 s. 219

Prawo finansowe

ćwiczenia gr. 8 SSP II rok

 s. 219

 

Konsultacje dydaktyczne
godz. 13.00-14.00

 

14.15 - 15.00

     

15.15 - 16.00

         

16.00 - 16.45

         

17.00 - 17.45

         

17.45 - 18.30

         

18.45 - 19.30

         

19.30 - 20.15

         

 

1 zajęcia dla grupy 1 i grupy 2 odbywają się naprzemiennie, co drugi tydzień


 

PUBLIKACJE 

 

Monografie

1.  Działalność orzecznicza Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Analiza głównych kierunków w dorobku orzeczniczym w latach 2010-2015, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, ss. 421. ISBN 978-83-933087-9-8. 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1. Międzyresortowe komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (w:) I. Mirek i T. Nowak (red.), Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i Europejskie Prawo podatkowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2013, s. 38 – 50.

2. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie przekazania lub udzielenia dotacji w związku z niedochowaniem zasad lub trybu ich przekazywania względnie udzielania (w:) A. Borodo (red.), Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2013, s. 165 - 183 (współautor E. Kowalewska, P. Mańczyk).

3. Poręczenia i gwarancje udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego jako czynnik rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w:) Z. Głodek, A. Kuciński (red.), Wybrane problemy finansów i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2013, s. 11 – 24.

4. Reguła intertemporalna w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych z uwzględnieniem orzecznictwa Głównej Komisji Orzekającej oraz wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych (w:) M. Smaga, M. Winiarz (red.), Dyscyplina finansów publicznych. Narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego, Wydawnictwo Publicus Kraków 2013, s. 64 – 73.

5. Konstrukcja prawna opłaty prowizyjnej od poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa, (w:) Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji Szczecin 2014, s. 25 – 34.

6. Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, (w:) I. Jaźwiński, M. Musiał, J. Wachowska (red.), Współczesne problemy bankowości i finansów z perspektywy młodych naukowców, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin 2014, s. 75 – 100 (współautor E. Kowalewska).

7. Wydatkowa reguła dyscyplinująca a stabilizująca reguła wydatkowa – podstawa prawna i przyczyny wprowadzenia (w:) J. Górski, J. Górka (red.), Wybrane problemy polityki monetarnej i fiskalnej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 118 – 134.

8. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania oraz wykazanie w sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej – wnioski de lege ferenda (w:) Wybrane aspekty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, pod red. Z. Głodka, M. Trockiej, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2014, s. 11 – 27. 

9. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych dotyczące środków pochodzących z Unii Europejskiej (w:) Polska – 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, pod red. E. Małuszyńskiej, G. Mazura, I. Musiałkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, s. 398 – 411. 

10.   Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Polsce na tle rozwiązań przyjętych we Francji, w Niemczech i Wielkiej Brytanii, (w:) E. Małuszyńska, G. Mazur, P. Idczak (red.), Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty prawne, finansowe i handlowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, s. 146-158. 

11.   Uwarunkowania nadzoru korporacyjnego w Polsce oraz efektywność corporate governance, (w:) H. Babis, M. Janowski, M. Musiał, J. Rzempała (red.), Współczesne problemy ekonomii, finansów, zarządzania i marketingu z perspektywy młodych naukowców, Wydawca Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie, Szczecin 2015, s. 113-129. 

12. Lokaty wolnych środków z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego, (w:) W. Miemiec (red.) Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 487-495. 

13.  Uznanie administracyjne w rozstrzygnięciach organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, (w:) M. Smaga, M. Winiarz (red.), Dyscyplina finansów publicznych. Doktryna, orzecznictwo, praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 62-76. 

14.  Depozyt u Ministra Finansów – stan obecny i przyszłe zmiany, (w:) E. Kowalewska, P. Mańczyk (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych, Tom I, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2015, s. 265-279.

15.  Ewolucja modeli nadzoru bankowego w Polsce, (w:) Z. Głodek, A. Kuciński (red.), Wybrane aspekty z finansów i rynków finansowych, Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego nr 8, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2015, s. 37-52. ISBN 978-83-89682-30-7.

16.  Dotacje z budżetu państwa dla gminy uzdrowiskowej (dotacja uzdrowiskowa) a zachowanie dyscypliny finansów publicznych, (w:) E. Koniuszewska (red.), Szczególny status gminy uzdrowiskowej – z perspektywy 10 lat obowiązywania ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2016, s. 175-191.

17.  Zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach wzrostu państwowego długu publicznego, (w:) A. Chabasińska, Z. Czachór (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian, Difin, Warszawa 2016, s. 132-146. ISBN 978-83-8085-037-8.

18.  Dochody podatkowe budżetu państwa i ich znaczenie w finansowaniu zadań publicznych – analiza wybranych zagadnień, (w:) W. Bożek (red.), System podatkowy w Polsce. Jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 23-35. ISBN 978-83-945471-0-3.

19.  Znaczenie zezwoleń dewizowych w polskim porządku prawnym, (w:) A. Gozdek, M. Musiał, K. Peszko (red.), Współczesne problemy finansów, marketingu i transportu z perspektywy młodych uczonych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 207-216. ISBN 978-83-7972-086-6 (współautor E. Kowalewska). 

20.  Dyscyplina finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2011-2015 z perspektywy regionalnych komisji orzekających, (w:) E. Markowska-Bzducha, P. Możyłowski, T. Śmietanka (red.), Finanse samorządu terytorialnego – problemy i wyzwania, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom 2016, s. 41-52. ISBN 978-83-628-5-26-6.

21.  „Emerytura olimpijska” ‒ zarys konstrukcji prawnej i kilka uwag o odbieraniu laurów sportowych w wyniku wykrycia niedozwolonego dopingu, (w:) Mańczyk P. (red.), Prawnofinansowe aspekty działalności sportowej, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 9-22. ISBN 978-83-945471-2-7 (współautor Mańczyk P.).

22.  Anglo-amerykański model nadzoru korporacyjnego na tle zasad nadzoru korporacyjnego przyjętych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – znaczenie dla rozwiązań przyjętych w Polsce, (w:) E. Kowalewska (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. Tom II, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 123-138. ISBN 978-83-945471-1-0.
23.  Umowa koncesji w Ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – analiza finansowoprawna zagadnienia, (w:) Z. Głodek, A. Kuciński (red.), Wybrane aspekty z finansów i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2016, s. 9-19. ISBN 978-83-63134-38-9 (seria), ISBN 978-83-65466-13-6.

24.  Bożek W., Mańczyk P., Wpływ wartości relacji kwoty państwowego długu publicznego i deficytu publicznego do produktu krajowego brutto na zmiany przepisów finansowo-prawnych ze szczególnym uwzględnieniem art. 86 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-8085-412-3, s. 176-186. 

25.  Obciążenie czynności komorników sądowych podatkiem od towarów i usług – analiza wybranych zagadnień, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, I. Gil, A. Góra-Błaszczykowska (red.), Współczesny model egzekucji sądowej i postępowania egzekucyjnego, Currenda Sp. z o.o., Sopot 2017, ISBN 978-83-60833-93-3, s. 141-158. 

26.  Bankowa obsługa budżetu państwa oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, (w:) W. Bożek, E. Kowalewska (red.), Bank i pieniądz w Polsce i na świecie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-3-4, s. 25-38.

27.  Finansowanie zadań gminy związanych z dożywianiem dzieci,  (w:) K. Święch-Kujawska (red.), Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-4-1, s. 39-53.

28.  Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego - ujęcie merytoryczne i statyczne, (w:) E. Kielska, P. Możyłowski, T. Śmietanka, S. Wrzosek (red.), Finanse samorządu terytorialnego w Polsce. Bariery, wyzwania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Radom 2017, ISBN 978-83-62491-52-0, s. 45-54.

 

 

 

Artykuły 

1. Obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych a zakres odpowiedzialności za delikt z art. 18a ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Finanse Komunalne 2013, nr 10, s. 62 – 69.

2. Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników urzędów państwowych a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz kary związane z ich ponoszeniem, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2013, nr 2 (1), s. 61 - 84 (współautor P. Zdyb).

3. Glosa do Orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej z dnia 17 maja 2012 r., sygn. BDF1/4900/45/44/12/1149, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 5, s. 423 – 431.

4. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych (w:) Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2014, nr 802.  Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65, s. 37 - 48.

5. Okoliczności ekskulpujące odpowiedzialność za nieterminową lub w kwocie niższej od wymaganej zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2014, nr 2 (2), s. 89 - 111.

6. Opłata prowizyjna od poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa, Acta Iuris Stetinensis 7, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 834, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 83 – 102.

7. Opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką oraz za egzamin adwokacki jako źródła dochodu budżetu państwa, Finanse i Prawo Finansowe. Journal of Finance and Financial Law 2014, nr 1(4), s. 7 – 21.

8. Rola Banku Gospodarstwa Krajowego z perspektywy poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa innych, Zeszyty Naukowe nr 2 Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim, pod red. M. Kruszyńskiego, Kamieniec Wrocławski 2015, s. 214 - 218.

9.  Znaczenie i wysokość środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako kategorii środków publicznych (w:) Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu, pod red. E. Pancer - Cybulskiej, E. Szostak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Research Papers of Wrocław University of Economics  nr  380, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 117 - 126.

10.   Odstąpienie od wymierzenia kary oraz efektywność kar w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2015, nr 2 (3), s. 69 – 87. 

11. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny instrumentami egzekwowania dyscypliny finansów publicznych, (w:) Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Tom 2. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2015, nr 864.  Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 76, s. 375-386. 

10.  Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa – problematyka finansowo-prawna, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2015, nr 4(3), s. 45-62.

11.  Główny Urząd Statystyczny jako źródło informacji istotnych w określeniu stanu finansów publicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Gospodarka finansowa Głównego Urzędu Statystycznego, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2016, nr 3(4), s. 85-105.

12.  Obowiązek działania na rzecz zapewnienia jednolitego stosowania przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście niedookreślonego charakteru zasad wymiaru kar za jej naruszenie, Acta Iuris Stetinensis 2017, nr 1 (17), s. 93-108. DOI:10.18276/ais.2017.17-08 (współautor Kowalewska Ewa). 

 

 

 

Sprawozdania

1. Sprawozdanie ze Zjazdu Katedr Prawa Finansowego i Katedr Prawa Podatkowego, Acta Iuris Stetinensis 7, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 834, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 205 – 210.

2. Sprawozdanie ze Zjazdu Katedr Prawa Finansowego i Katedr Prawa Podatkowego, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2014, nr 12, s. 95 - 100.

 

 

Recenzje

1.  E. Kowalewska, P. Mańczyk (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych, Tom I, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2015, ss. 505 (recenzja wspólna Zenon Gorzała, Krystyna Nizioł, Katarzyna Święch-Kujawska). 

2.  Kowalewska E., Bożek W., Recenzja książki: Mańczyk P. (red.), Prawnofinansowe aspekty działalności sportowej, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, ss. 241. ISBN 978-83-945471-2-7 (recenzja wspólna Marcin Burzec).

3.  Święch-Kujawska K., Bożek W., Recenzja książki: Kowalewska E. (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. Tom II, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, ss. 320. ISBN 978-83-945471-1-0 (recenzja wspólna Ewa Janik).

 

 

Redakcja prac zbiorowych

1.  Redakcja książki: System podatkowy w Polsce. Jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 423. ISBN 978-83-945471-0-3.

2.  Bożek W., Kowalewska E. (red.), Bank i pieniądz w Polsce i na świecie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-3-4, s. 456.