dr Ewa Kowalewska

Kontakt

Ilustracja kontaktu

adiunkt

Adres:
ul. Narutowicza 17a
pok. 333

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: tel. 91 444 28 13

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Tygodniowy rozkład zajęć – semestr zimowy 2017/2018

 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

       

Prawo obrotu instrumentami finansowymi1/Prawo bankowe1
ćwiczenia gr. 1 E-P I° III rok

 s. 220

9.00 - 9.45

       

10.00 - 10.45

   

Prawo dewizowe

Wykład  SSEP II° II rok

 s. 120

 

Prawo obrotu instrumentami finansowymi1/Prawo bankowe1
ćwiczenia gr. 2 E-P I° III rok

s. 220

10.45 - 11.30

     

11.45 - 12.30

   

Ogólne prawo podatkowe
ćwiczenia gr. 1 SSA I° III rok

 s. 215

Dyżur dydaktyczny

godz. 12.00-13.00

 s. 333

Konsultacje dydaktyczne
godz. 11.45-12.45

s. 333

12.30 - 13.15

   

13.30 - 14.15

   

Ogólne prawo podatkowe
ćwiczenia gr. 2 SSA I° III rok,

s. 215

   

14.15 - 15.00

       

15.15 - 16.00

         

16.00 - 16.45

         

17.00 - 17.45

         

17.45 - 18.30

         

18.45 - 19.30

         

19.30 - 20.15

         

1 Ćwiczenia z prawa bankowego rozpoczną się po zakończeniu ćwiczeń z prawa obrotu instrumentami finansowymi


 

PUBLIKACJE

 

 Monografie

1.  Zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska. Aspekty materialne i finansowe, Wolters Kluwer 2015, ss. 511 (współautor Barczak Anna).

2.  Kontrola dewizowa wykonywana przez Narodowy Bank Polski, Wydawca CeDeWu, Warszawa 2017, ss. 232. ISBN 978-83-7556-870-7. 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1. Instrumenty płatnicze – zagadnienia ogólne (w:) Z. Głodek, A. Kuciński (red.), Wybrane problemy finansów i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2013, s. 73 – 86.

2. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie przekazania lub udzielenia dotacji w związku z niedochowaniem zasad lub trybu ich przekazywania względnie udzielania (w:) A. Borodo (red.), Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2013, s. 165 - 183 (współautorzy W. Bożek, P. Mańczyk).

3. Instytucjonalno-prawne aspekty oraz cele funkcjonowania zintegrowanego nadzoru finansowego w Polsce i Unii Europejskiej – zagadnienia wybrane (w:) J. Ostaszewski, E. Kosycarz (red.), Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki ewolucji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014, s. 479 – 489.

4. Pozycja prawna Prezesa Narodowego Banku Polskiego w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim, (w:) Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2014, s. 745 – 754.

5. Ustawodawstwo dewizowe w systemie prawa – analiza z perspektywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej (w:) K. Flaga - Gieruszyńska, E. Cała - Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo - społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 570 – 584.

6. Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego (w:) I. Jaźwiński, M. Musiał, J. Wachowska (red.), Współczesne problemy bankowości i finansów z perspektywy młodych naukowców, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin 2014, s. 75 – 100 (współautor W. Bożek).

7. Wybrane aspekty niezależności banku centralnego (w:) J. Górski, J. Górka (red.), Wybrane problemy polityki monetarnej i fiskalnej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 8 – 20.

8. Wkład bankowości spółdzielczej w finansowaniu zadań z zakresu ochrony środowiska (w:) M. Stefański (red.), Działania banków spółdzielczych na rzecz rozwoju lokalnego w Polsce, Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2014, s. 11 – 23.

9. Znaczenie kredytów i pożyczek bankowych na przykładzie finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska (w:) Wybrane aspekty z finansów i rynków finansowych, pod red. Z. Głodka, A. Kucińskiego, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2014, s. 115 – 123.

10.  Charakter prawny pieniądza elektronicznego, (w:) H. Babis, M. Janowski, M. Musiał, J. Rzempała (red.), Współczesne problemy ekonomii, finansów, zarządzania i marketingu z perspektywy młodych naukowców, Wydawca Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie, Szczecin 2015, s. 151-169. 

11.  System bankowy w Wielkiej Brytanii oraz nadzór na tym systemem, (w:) E. Kowalewska, P. Mańczyk (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych, Tom I, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2015, s. 122-134 (współautor Mańczyk P.).

12.  Opodatkowanie produktów uzdrowisk obniżoną stawką podatku od towarów i usług, (w:) E. Koniuszewska (red.), Szczególny status gminy uzdrowiskowej – z perspektywy 10 lat obowiązywania ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2016, s. 161-174.

13.  Opodatkowanie usług świadczonych przez przedsiębiorstwa turystyczne, (w:) W. Bożek (red.), System podatkowy w Polsce. Jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 183-196. ISBN 978-83-945471-0-3 (współautor Beata Wierzbicka).

14.  Znaczenie zezwoleń dewizowych w polskim porządku prawnym, (w:) A. Gozdek, M. Musiał, K. Peszko (red.), Współczesne problemy finansów, marketingu i transportu z perspektywy młodych uczonych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 207-216. ISBN 978-83-7972-086-6 (współautor W. Bożek).

15.  Szczególna rola kredytów mieszkaniowych na rynku usług bankowych, (w:) E. Kowalewska (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. Tom II, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 81-96. ISBN 978-83-945471-1-0.

16.  Instrumenty polityki pieniężnej w działalności Narodowego Banku Polskiego, (w:) W. Bożek, E. Kowalewska (red.), Bank i pieniądz w Polsce i na świecie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-3-4, s. 179-192 (współautor Klepacka Paulina).

17.  Działania podejmowane na rzecz rodziny przez samorząd województwa zachodniopomorskiego, (w:) K. Święch-Kujawska (red.), Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-4-1, s. 131-144.

 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

1.  Cadastral Tax in the European Union on the example of France, (w:) P. Smoleń (red.), Selected issues in taxation and tax authorities in Central Europe, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 323-332. ISBN 978-83-8061-336-2 (współautor Mańczyk P.). 

2.  Zdanění příjmů v zemědělství v Polsku a České republice – komparatistika, (w:) Petr Mrkývka, Damian Czudek, Jiří Valdhans (red.),  Days of law 2016, Část II, Rekodifikace daní z příjmů (90 let od Englišovy daňové reformy), Masaryk University, Acta Universitatis Brunensis. Iuridica vol. 583, Brno 2017, ISBN 978-80-210-8553-4, s. 82-96 (współautor Buława Piotr). Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: https://www.law.muni.cz/dokumenty/39612  

3.  Organic farming in Poland - the legal framework and methods of financial aid, (w:) Marcin Burzec, Paweł Smoleń (red.), Essential problems with taxation of agriculture, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ISBN 978-83-8061-404-8, s. 383-397. 

 

Rozdziały w komentarzach

1.   Kowalewska E., Autorstwo objaśnień do art. 59-63, (w:) Ewa Kowalewska, Urszula Banaszczak-Soroka, Anna Błachnio-Parzych, Mateusz Medyński, Agnieszka Piskorz-Ryń, Bartosz Sierakowski, Paweł Wajda, Rafał Sura (red.), Patrycja Zawadzka (red.), Piotr Zimmerman (red.), Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz, Seria: Krótkie Komentarze Becka, C.H.Beck, Warszawa 2017, ISBN 978-83-255-9901-0, s. 164-170. 

 

 

Artykuły 

1. Problemy płynności banków komercyjnych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej 2001, nr 63.

2. Zarządzanie ryzykiem bankowym na potrzeby działalności kredytowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2010, nr 30, s. 237 - 251.

3. Outsorcing bankowy a ryzyko działalności bankowej – zagadnienia ogólne, Zarządzanie i Finanse UG  2013, nr 1, s. 125 - 153.

4. Środki nadzoru stosowane w odniesieniu do outsourcingu i podoutsourcingu bankowego, Monitor Prawa Bankowego 2013, nr 11, s. 71 - 83.

5. Istota i znaczenie kart płatniczych w obrocie bezgotówkowym – w systemie płatności detalicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2014, nr 65 (802), s. 443 – 452.

6. Opłaty w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2014, nr 5, s. 20 - 23 (współautor: A. Barczak).

7. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 8, s. 27 – 45 (współautor A. Barczak).

8. Rola banku centralnego w utrzymaniu stabilności systemu finansowego, Acta Iuris Stetinensis  2014, nr 5, s. 407 - 422.

9. Źródła finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska w Polsce – przegląd stosowanych rozwiązań, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2014, nr 1, s. 37 - 58 (współautor A. Barczak).

10.  Kredyty i pożyczki jako instrumenty zaciągania długu przez jednostki samorządu terytorialnego, (w:) D. Zarzecki (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Ryzyko, zarządzanie, wartość, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia 2015, nr 854(73), s. 879-888.

11. Narodowy Bank Polski jako centralna bankowa instytucja dewizowa, (w:) D. Zarzecki (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia 2016, nr 1(79), s. 679-686.

12.  Rozporządzenie wkładem własnym – dyspozycja na wypadek śmierci, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2016, tom XVII, zeszyt 8, część III, s. 159-171. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: piz.san.edu.pl

13.  Obowiązek działania na rzecz zapewnienia jednolitego stosowania przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście niedookreślonego charakteru zasad wymiaru kar za jej naruszenie, Acta Iuris Stetinensis 2017, nr 1 (17), s. 93-108. DOI:10.18276/ais.2017.17-08 (współautor Bożek Wojciech).

14.  Odwrócony kredyt hipoteczny – fikcja czy realna szansa na lepsze życie seniora?, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2017, tom XVIII, zeszyt 9, część III,  s. 113-127. Publikacja tylko w wersji elektronicznej  dostępna na stronie: piz.san.edu.pl 

 

 

Recenzje

1.  Recenzja książki: Bożek W. (red.), System podatkowy w Polsce. Jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 423. ISBN 978-83-945471-0-3 (recenzja wspólna Święch-Kujawska Katarzyna, Marcin Burzec, Marta Musiał).

2.  Kowalewska E., Bożek W., Recenzja książki: Mańczyk P. (red.), Prawnofinansowe aspekty działalności sportowej, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, ss. 241. ISBN 978-83-945471-2-7 (recenzja wspólna Marcin Burzec).

 

Redakcja prac zbiorowych

1.  Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych, Tom I, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2015, ss. 505 (red. wsp. Mańczyk P.).

2.  Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. Tom II, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, ss. 320. ISBN 978-83-945471-1-0.  

3.  Bożek W., Kowalewska E. (red.), Bank i pieniądz w Polsce i na świecie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-3-4, s. 456.