Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Postępowania Karnego

 

 

Dziekan

Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Szczecińskiego

 ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
w Katedrze Postępowania Karnego

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w Regulaminie konkursu w sprawie zatrudniania nauczyciela akademickiego, który stanowi załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego;

 

1. Kandydat obowiązany jest złożyć:

1)      oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) i Regulaminie konkursu w sprawie zatrudniania nauczyciela akademickiego, który stanowi załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego;

2)      wniosek o zatrudnienie;

3)      życiorys i kwestionariusz osobowy;

4)      dokument (lub jego uwierzytelnioną kopię) potwierdzający uzyskanie dyplomu magistra prawa z oceną co najmniej 4,0;

5)      dokument  (lub jego uwierzytelnioną kopię) potwierdzający uzyskanie w toku studiów średniej ocen wynoszącej co najmniej 4.0;

6)      informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizatorskim lub oświadczenie o jego braku;

7)      wykaz publikacji lub oświadczenie o ich braku;

8)      oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy;

9)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursu i planowanej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).

 

2. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie

mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

 

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres:

Uniwersytet Szczeciński – Wydział Prawa i Administracji,

ul. Narutowicza 17A (pok.116), 70-240 Szczecin.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 20 stycznia 2017 r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 2,98 MB (+2,976) - time