Publikacje Katedra Prawa Finansowego - Artykuły w czasopismach

 

Artykuły w czasopismach

1.        Zmodyfikowane zasady funkcjonowania odpisów dewizowych w walutach wymienialnych. Część I. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1986, nr 6.

2.        Zmodyfikowane zasady funkcjonowania odpisów dewizowych w walutach wymienialnych. Część II. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1986, nr 7.

3.        Przetargi walutowe – formą obrotu odpisami dewizowymi. „Handel Zagraniczny” 1987, nr 12.

4.        Niektóre problemy nowych zasad i form oszczędzania oraz obrotu środkami dewizowymi przez krajowe osoby fizyczne. „Bank i Kredyt” 1988, nr 2.

5.        Samofinansowanie dewizowe jednostek gospodarki uspołecznionej. „Bank i Kredyt” 1988, nr 4.

6.        Fundusz Zmian Strukturalnych w Przemyśle. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1988, nr 5-6.

7.        Niektóre problemy drugiego etapu reformy w systemie bankowym. „GAP” 1988, nr 7.

8.        Regulacja prawna gospodarki dewizowej spółek z udziałem zagranicznym działających w Polsce. „Bank i Kredyt” 1989, nr 3.

9.        Podstawowe założenia nowej ustawy o prawie dewizowym, Część I. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1989, nr 8-9.

10.    Przetargi walutowe w Banku Handlowym w Warszawie S. A. na sprzedaż walut wymienialnych z przeznaczeniem na finansowanie importu celowego. „Bank i Kredyt” 1989, nr 8-9.

11.    Zasady przeprowadzania przetargów walutowych w 1989 r. “Handel Zagraniczny” 1989, nr 9.

12.    Obowiązkowa wymiana walut obcych przez zagraniczne osoby fizyczne przybywające do Polski. „Bank i Kredyt” 1989, nr 10.

13.    Podstawowe założenia nowej ustawy o prawie dewizowym, Część II. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1989, nr 10-12.

14.    Prawno-dewizowe aspekty międzynarodowej pomocy samochodowej w świetle uregulowań polskiego prawa dewizowego. „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1989, nr 12.

15.    Ubezpieczenia podczas turystyki zagranicznej. „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1990, nr 1-3.

16.    Problematyka kontroli dewizowej w nowym ustawodawstwie dewizowym. „Kontrola Państwowa” 1990, nr 1.

17.    Ustawowe ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne dyplomatyczne, cudzoziemskie i inne. „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1990, nr 5.

18.    Nowelizacja polskiego ustawodawstwa dewizowego. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1990, nr 5-6.

19.    Nowe uregulowania prawne w działalności przedsiębiorstw drobnej wytwórczości prowadzonej w Polsce przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne w zakresie gospodarki dewizowej. „Bank i Kredyt” 1990, nr 6.

20.    Nowelizacja przepisów dotyczących międzynarodowego ubezpieczenia kosztów leczenia. „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1990, nr 10.

21.    Ogólne zasady funkcjonowania wkładów oszczędnościowych w walutach obcych. „Bank i Kredyt” 1990, nr 11.

22.    Dewizowa obsługa rent zagranicznych. „Polityka Społeczna” 1990, nr 11-12.

23.    Ubezpieczenie bagażu podróżnego w czasie podróży i pobytu za granicą. „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1990, nr 11.

24.    Joint ventures w działalności ubezpieczeniowej w Polsce. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1990, nr 12.

25.    Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – status, zadania i podstawy finansowe działalności. „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1991, nr 1-3.

26.    Uprawnienia i obowiązki dewizowe Narodowego Banku Polskiego. „Bank i Kredyt” 1991, nr 2.

27.    Bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego. „Bank i Kredyt” 1991, nr 4.

28.    Uprawnienia Ministra Finansów wynikające z ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Część I. „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1991, nr 4-6.

29.    Uprawnienia Ministra Finansów wynikające z ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Część II. „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1991, nr 7-9.

30.    Obsługa bonów skarbowych przez Narodowy Bank Polski. „Bank i Kredyt” 1991, nr 9.

31.    Wybrane zagadnienia prawno-dewizowe w nowej ustawie o spółkach z udziałem zagranicznym. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1991, nr 8-9.

32.    Obowiązek zgłaszania mienia w polskim prawie dewizowym. „Bank i Kredyt” 1991, nr 10.

33.    Fundusz Zmian Strukturalnych w Przemyśle – zasady gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze” 1991, nr 3.

34.    Bony oszczędnościowe LOKATA. „Bank i Kredyt” 1992, nr 2.

35.    Kontrola wykonania obowiązku zawarcia umów ubezpieczeń obowiązkowych. „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1992, nr 1-3.

36.    Fundusze tworzone w jednostkach badawczo-rozwojowych. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1992, nr 2-3.

37.    Skarbowe obligacje nominowane w dolarach USA. „Bank i Kredyt” 1992, nr 4.

38.    Uprawnienia osób zagranicznych do przekazywania za granicę wartości dewizowych. „Handel Zagraniczny” 1992, nr 4.

39.    Emerytury i renty w podatku od dochodów osób fizycznych. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1992, nr 5-6.

40.    Obligacje państwowej pożyczki jednorocznej. „Bank i Kredyt” 1992, nr 9.

41.    Zasady otwierania i prowadzenia rachunków walutowych „A” dla osób małoletnich oraz ubezwłasnowolnionych. „Bank i Kredyt” 1992, nr 9.

42.    Opłaty pobierane przez organy celne. „Handel Zagraniczny” 1992, nr 10.

43.    Fundusz Ochrony Ubezpieczonych. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1992, nr 10-12.

44.    Nowy rodzaj wkładów oszczędnościowych – Bon PROGRESJA. „Bank i Kredyt” 1993, nr 1.

45.    Zasady udzielania pożyczek z Funduszu Pracy. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1993, nr 1.

46.    Wspólne rachunki walutowe „A” dla małżonków. „Bank i Kredyt” 1993, nr 2.

47.    Rozliczenia pieniężne za pośrednictwem banków w obrocie krajowym. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1993, nr 4, s. 5-9.

48.    Fundusz Gwarancyjny jako forma zapewnienia bezpieczeństwa obrotu giełdowego. „Bank i Kredyt” 1993, nr 3.

49.    Opodatkowanie eksportu podatkiem od towarów i usług. „Handel Zagraniczny” 1993, nr 4.

50.    Gwarancje bankowe. „Przegląd Podatkowy” 1993, nr 5.

51.    Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny a ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1993, nr 4-6.

52.    Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. „Bank i Kredyt” 1993, nr 4.

53.    Opłaty eksploatacyjne jako jedno ze źródeł dochodów budżetów gmin. „Samorząd Terytorialny” 1993, nr 5.

54.    Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1993, nr 7.

55.    Kredyt w obrocie dewizowym z zagranicą. „Handel Zagraniczny” 1993, nr 9.

56.    Zasady udzielania pożyczek z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1993, nr 8.

57.    Obligacje a podatek dochodowy. „Bank i Kredyt” 1993, nr 8-9.

58.    Walutowe rachunki „C” w regulacjach ogólnego zezwolenia dewizowego. „Bank i Kredyt” 1993, nr 10.

59.    Świadectwa udziałowe w uregulowaniach ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1993, nr 12.

60.    Obligacje restrukturyzacyjne. „Bank i Kredyt” 1993, nr 12.

61.    Wydatki na cele rehabilitacyjne a podatek dochodowy od osób fizycznych. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1993, nr 12.

62.    Podmioty prawa dewizowego na gruncie ustawodawstwa polskiego. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze” 1993, nr 4.

63.    Opłaty w międzynarodowym transporcie drogowym. „Handel Zagraniczny” 1993, nr 12.

64.    Poręczenie spłaty kredytów bankowych przez Radę Ministrów lub Ministra Finansów. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1994, nr 3.

65.    Dewizowe zezwolenie ogólne dla armatorów. „Bank i Kredyt” 1994, nr 1-2.

66.    Podatek dochodowy od osób fizycznych a tzw. pomoc finansowa z zakładowego funduszu mieszkaniowego. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1994, nr 3.

67.    Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1994, nr 4.

68.    Oszczędnościowe bony LOKATA-bis. „Bank i Kredyt” 1994, nr 4-5.

69.    Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1994, nr 7-8.

70.    Obligacje pożyczki państwowej o stałym oprocentowaniu. „Bank i Kredyt” 1994, nr 8.

71.    Lokaty terminowe w walutach wymienialnych. „Bank i Kredyt” 1994, nr 9.

72.    Obligacje indeksowanej rocznej pożyczki państwowej. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1994, nr 10, s. 14-20.

73.    Prawne podstawy transferu walut obcych za granicę przez osoby zagraniczne. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze” 1994, nr 5.

74.    Obligacje skarbowe jako prawny instrument pozyskania środków na finansowanie umowy z Klubem Londyńskim. „Bank i Kredyt” 1994, nr 11.

75.    Trzyletnia pożyczka państwowa o zmiennej stopie procentowej. „Bank i Kredyt” 1994, nr 12.

76.    Dodatki mieszkaniowe – zagadnienie finansowoprawne. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1995, nr 1.

77.    Podatek od sprzedaży akcji w obrocie publicznym. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1995, nr 2-3.

78.    Bony oszczędnościowe PROGRESJA-bis. „Bank i Kredyt” 1995, nr 3.

79.    Nowe prawo dewizowe a tzw. kantory walutowe. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1995, nr 6.

80.    Ubezpieczenie w nowym prawie dewizowym. „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1995, nr 7-9.

81.    Rachunki zastrzeżone oraz rachunki zagraniczne wolne. „Bank i Kredyt” 1995, nr 7-8.

82.    Zasiłki a podatek dochodowy od osób fizycznych. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1995, nr 8-9.

83.    Wydatki na kształcenie i szkolenie a podatek dochodowy od osób fizycznych. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1995, nr 11.

84.    Bony oszczędnościowe o stałym dochodzie. „Bank i Kredyt” 1995, nr 12.

85.    Źródła polskiego prawa dewizowego. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze” 1996, nr 6.

86.    Regulacje prawnodewizowe w ustawie o działalności ubezpieczeniowej. „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1996, nr 1-3.

87.    Długoterminowe obligacje skarbowe. „Bank i Kredyt” 1996, nr 3.

88.    Osoba zagraniczna a skarbowe papiery wartościowe. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze”, 1997, nr 7.

89.    Reglamentacja walutowa w polskim ustawodawstwie dewizowym. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1997, nr 2.

90.    Formy bankowej kontroli dewizowej w ogólnym zezwoleniu dewizowym. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1997 nr 9.

91.    Szczególne regulacje w podatku dochodowym od osób prawnych związane z zatrudnianiem i rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1997, nr 11.

92.    Zasady opodatkowania wydatków na cele ochrony zdrowia w podatku dochodowym od osób fizycznych. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1997, nr 12.

93.    Ewolucja obowiązku zgłaszania mienia w polskim prawie dewizowym w odniesieniu do osób zagranicznych. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze” 1997, nr 8.

94.    Regulacje podatkowe w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1998, nr 1.

95.    Podatkowe skutki oszczędzania w kasach oszczędnościowo-budowlanych. „Przegląd Podatkowy” 1998, nr 2.

96.    Świadectwo rekompensacyjne – nowy rodzaj skarbowego papieru wartościowego. „Bank i Kredyt” 1998, nr 1-2.

97.    Pomoc pieniężna z Państwowego Funduszu Kombatantów a reguły opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 1998, nr 6.

98.    Gwarancje wypłacalności banków w polskim ustawodawstwie bankowym. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze” 1998, nr 9.

99.    Opodatkowanie papierów wartościowych w Polsce. [W:] „Rocznik Nauk Prawnych” 1998, z. VIII (Księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Henryka Renigera).

100.Narodowy Bank Polski i banki dewizowe w nowym prawie dewizowym. „Prawo Bankowe” 1999, nr 3.

101.Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1999, nr 7-8.

102.Opodatkowanie dochodów w bankach spółdzielczych. „Prawo Bankowe” 2002, nr 7-8.

103.Ochrona praw podatnika w świetle zasady udzielania informacji prawnej. „Humanistyczne Zeszyty Naukowe. Prawa Człowieka” 2002, nr 8.

104.Wyłączenia od opłaty skarbowej – uwagi na tle art. 3 ustawy o opłacie skarbowej. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2006, nr 7–8.

105.Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2006, nr 9.

106.Zwolnienia podmiotowe od opłaty skarbowej. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2006, nr 12.

107.Wybrane regulacje podatkowoprawne dotyczące wkładów oszczędnościowych. „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, tom XVI.

108.Metody refundacji utraconych dochodów gmin z tytułu niektórych ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2007, nr 1.

109.Zasady udzielania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego dla państwowych instytucji kultury. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2007, nr 11.

110. Zmiany w podatkach dochodowych. „Finanse Publiczne” 2007, nr 1.

111.Formy ustalania, realizacji oraz finansowania zadań z zakresu rozwoju regionalnego. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie” 2007, nr 1 [wsp.: Ofiarska M.].

112.Właściwość organów w sprawach podatków i opłat lokalnych. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie” 2007, nr 2 [wsp.: Ofiarska M.].

113.Dotacje celowe na finansowanie opieki nad zabytkami. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2008, nr 3.

114.Formy i tryb udzielania pomocy gminom wykonującym niektóre zadania na rzecz repatriantów. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2008, nr 6.

115.Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2007, nr 9.

116.Istota rozwoju lokalnego i źródła jego finansowania ze szczególnym uwzględnieniem Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie” 2008, nr 1 [wsp.: Ofiarska M.].

117.Zadania starosty w procedurze udzielania pomocy repatriantom. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2008, nr 7-8.

118.Finansowanie zadań powiatu ze środków PFRON. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2008, nr 9.

119.Powiatowe centrum pomocy rodzinie w procedurze dofinansowania z PFRON warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2008, nr 12.

120.Konstytucyjne regulacje ustroju lokalnego samorządu terytorialnego w Austrii i Szwajcarii. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie” 2008, nr 2.

121.Dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego. „Finanse Komunalne” 2010, nr 1-2.

122.Emitowanie obligacji komunalnych – aspekty proceduralne oraz cele emisji. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie” 2009, nr 1 [wsp.: Ofiarska M.].

123.Zadania gminy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie” 2009, nr 2.

124. Subwencja ogólna dla samorządu województwa – z perspektywy 10 lat doświadczeń (w:) Samorząd województwa –  narodziny i zasady funkcjonowania. Doświadczenia województwa zachodniopomorskiego 1998-2008, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie” 2010, nr 1 [wsp.: Gorzała Z.].

125. Zasady refundacji gminom utraconych wpływów z podatków lokalnych z tytułu zwolnień z opodatkowania podmiotów prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2011, nr 7-8.

126.Subwencja jako forma prawna wydatków dokonywanych z budżetu państwa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2011, z. 3.