prof. zw. dr hab. Bronisław Ziemianin

Prof. dr hab. Bronisław Ziemianin urodził się 24 marca 1935 r. w Głogowie Małopolskim. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1977 r. uzyskał na tym Wydziale stopień doktora nauk prawnych, natomiast w 1986 r. – stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. W 2000 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk prawnych.

Jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. Poza tym prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. W latach 1978–1980 był kierownikiem Zakładu Obrotu Towarowego i Usług w Politechnice Szczecińskiej, zaś w latach 1981–1985 zastępcą kierownika Studium Administracyjnego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. Od 1986 r. do 2010 r. pełnił funkcję kierownika Katedry Prawa Cywilnego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1990–1996 był dziekanem tego Wydziału.

Przed podjęciem pracy w szkolnictwie wyższym (przed 1976 r.) pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w jednostkach organizacyjnych Spółdzielczości Spożywców „Społem” (kierownik działu rewizji, kierownik zespołu prawnego, prezes zarządu Spółdzielni); w Najwyższej Izbie Kontroli (starszy inspektor); w przedsiębiorstwach państwowych (dyrektor Miejskiego Handlu Detalicznego w Szczecinie, dyrektor Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Spożywczego w Szczecinie).

Opublikował ponad 220 prac, w tym: 3 monografie („Handel agencyjny. Zagadnienia organizacyjno-prawne”, Warszawa 1979; „Organy przedsiębiorstwa państwowego”, Szczecin 1985; „Samorządne przedsiębiorstwo państwowe”, Warszawa 1987); 2 komentarze do ustawy o przedsiębiorstwach państwowych i ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, Zielona Góra 1990 i 1992 (współautor: G. Bieniek); 3 podręczniki akademickie [„Prawo cywilne. Część ogólna”, Poznań 1999, 2002, 2003 (współautor wydania z 2007 r.: Z. Kuniewicz); „Prawo rzeczowe”, Kraków 2003 (współautor wydania z 2008 r.: K. Dadańska); „Prawo zobowiązań. Część ogólna”, Warszawa 2013 (współautor: E. Kitłowski)]; 64 artykuły; 107 komentarzy do przepisów ustawowych; 4 recenzje; 6 glos; 27 referatów na konferencje naukowe.

Aktywnie uczestniczył w kształceniu młodej kadry naukowej. Wypromował 5 doktorów nauk prawnych (w tym 1 zagranicznego). Opracował 18 recenzji w przewodach doktorskich, 6 recenzji w przewodach habilitacyjnych, 5 recenzji w postępowaniach o nadanie tytułu profesora; 1 laudację w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa. Zrecenzował też 12 artykułów i glos zgłoszonych do publikacji w „Państwie i Prawie”.

Od 1994 r. jest członkiem komitetu redakcyjnego „Państwa i Prawa”. W latach 1994–2005 był członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, zaś w latach 1997–1999 – członkiem jego prezydium. W latach 1973–1992 pełnił kolejno funkcje: sekretarza, wiceprezesa i prezesa Zarządu Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Szczecinie. W latach 1981–1989 pełnił funkcję stałego eksperta Sejmowej Komisji do Spraw Samorządu Pracowniczego Przedsiębiorstw Państwowych. Przez pięć lat (1984–1989) był stałym współpracownikiem tygodnika „Życie Gospodarcze”, komentującym bieżąco nowe akty prawne w zakresie działalności gospodarczej i samorządowej. W roku 1986 Przewodniczący Rady Państwa powołał go na członka Rady Programowej Centrum Studiów Samorządowych.

W roku 1980 był ekspertem prawnym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Szczecińskiej. W tym samym roku Rada Państwa powołała go na członka Zespołu do opracowania projektu ustawy o związkach zawodowych. Był członkiem Komisji związkowo-rządowej, która opracowała opinię prawną w sprawie możliwości tworzenia niezależnych związków zawodowych. Jest współautorem (obok profesora L. Bara) projektu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz projektu ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego. Brał udział w pracach komisji sejmowej, która nadała ostateczny kształt obu projektom ustaw. Uchwalone one zostały w 1981 r. Wcześniej uczestniczył – w ramach działalności sieci kilkunastu największych przedsiębiorstw w Polsce – w przygotowaniu projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym. Opracował też wiele opinii prawnych na użytek organów państwa, organów samorządu terytorialnego, a także podmiotów gospodarczych.

Jest odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim, a także wieloma odznaczeniami resortowymi, zawodowymi i regionalnymi.

Jego mistrzem i opiekunem naukowym był profesor Zbigniew Radwański, współtwórca poznańskiej szkoły cywilistycznej.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,25 MB (+3,254) - time