dr hab. prof. US Stanisław Czepita

Dr hab. prof. US Stanisław Czepita urodził się 18 września 1954 r. w Poznaniu. Od 6. do 18. roku życia mieszkał w Szczecinie, gdzie ukończył szkołę podstawową, a następnie VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego. W 1972 r. rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na ostatnich dwóch latach według indywidualnego programu studiów. W 1976 r. otrzymał dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem. Na przełomie lat 1976/77 odbył służbę wojskową w ramach szkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych (SOR). W roku akademickim 1977/78 pracował jako asystent w Studium Administracyjnym na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie.

Od 1 czerwca 1978 r. do 30 września 1991 r. pracował jako nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  w Zakładzie Prawniczych Zastosowań Logiki, a po zmianach struktury organizacyjnej Wydziału w Katedrze Teorii Państwa i Prawa - kolejno na stanowiskach: asystenta, starszego asystenta, a od 1 maja 1985 r. adiunkta. W 1985 r. obronił na Wydziale Prawa i Administracji UAM przygotowaną pod kierownictwem prof. zw. dr Zygmunta Ziembińskiego rozprawę doktorską nt. „Koncepcje Czesława Znamierowskiego na tle współczesnej mu filozofii i teorii prawa". W 1986 r. rozprawa ta wyróżniona została w konkursie "Państwa i Prawa" na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną. W 1989 r. za monografię pt. „Koncepcje teoretycznoprawne Czesława Znamierowskiego" otrzymał nagrodę indywidualną III stopnia Ministra Edukacji Narodowej.

W 1989 r. w ramach Oxford Colleges Hospitality Scheme przebywał przez kilka miesięcy na stypendium naukowym w Wielkiej Brytanii: w Oksfordzie (Pembroke College) i Londynie (Westfield College). W 1990 r. odbył w Leiden (Holandia) kurs prawa amerykańskiego organizowany przez Columbia University.

W czasie pracy na Wydziale Prawa i Administracji UAM pełnił funkcję członka Rady Wydziału jako przedstawiciel tzw. niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych, a następnie w tym samym charakterze funkcję członka Senatu UAM.

Od 1 października 1991 r. mieszka w Szczecinie, pracując na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego: wpierw na stanowisku adiunkta, a od 1 maja 1997 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Uchwałą z dnia 23 kwietnia 1996 r. Rady Wydziału Prawa i Administracji UAM otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie rozprawy „Reguły konstytutywne a zagadnienia prawoznawstwa". W 1998 r. za tę rozprawę otrzymał Nagrodę im. Leona Petrażyckego przyznawaną przez Wydział I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk.

Dorobek naukowy dra hab. prof. US S. Czepity obejmuje ponad 40 pozycji, w tym 5 monografii i opracowań prac zbiorowych oraz wiele artykułów opublikowanych także w czasopismach angielskich, niemieckich, austriackich. Uczestnictwo z referatami w wielu międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Dr hab. prof. US Stanisław Czepita jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Od 1 września 1997 r. pełni funkcję kierownika Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego.

W kadencji 1993/96 pełnił funkcję Prodziekana ds. Studiów Zaocznych Wydziału Prawa i Administracji US, a w następnej kadencji tą samą funkcję w latach 1996/98. Od roku akademickiego 1998/99 nieprzerwanie pełni funkcję przedstawiciela Rady Wydziału Prawa i Administracji w Senacie Uniwersytetu Szczecińskiego. W kwietniu 1999r. Senat Uniwersytetu Szczecińskiego powierzył dr hab. prof. US S.Czepicie funkcję Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju na kadencję 1999/2001. 1 kwietnia 2005 roku Rada Wydziału Prawa i Administracji US jednogłośnie wybrała dr hab. prof. US S.Czepitę Dziekanem Wydziału na kadencję 2005-2008.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,18 MB (+3,176) - time