dr hab. prof. US Henryk Dolecki

Dr hab. Henryk Dolecki ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Po studiach odbywał etatową aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. W tym czasie powstały pierwsze publikacje naukowe do czasopism prawniczych. Następnie zatrudniony na stanowisku starszego asystenta w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1980 r. na podstawie rozprawy pt. Ingerencja sądu opiekuńczego w wykonanie władzy rodzicielskiej. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora został mianowany na stanowisko adiunkta.

Z dniem 1 października 1987 r. został zatrudniony na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Katedrze Postępowania Cywilnego na stanowisku adiunkta, zaś od lipca 1999 r. na stanowisku profesora US. W latach 1990-1991 pracował w biurze Pełnomocnika ds. Reformy Samorządu Terytorialnego w Szczecinie.

W dniu 16 czerwca 1998 r. na podstawie uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii pt. Ciężar dowodowy w polskim procesie cywilnym. Jest to pierwsza w polskiej literaturze prawniczej praca poświęcona różnym aspektom postępowania dowodowego przed sądem w sprawach cywilnych.

W grudniu 1998 r. został powołany na stanowisko kierownika Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, którą kierował do 31 stycznia 2011 r.

Autor licznych publikacji, w tym podręcznika Postępowanie cywilne. Zarys wykładu.

W latach 1999-2002 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji US. Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekający w WSA w Szczecinie. Od 1 września 2008 r. do 30 listopada 2010 r. pełnił funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,24 MB (+3,240) - time