Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz.1842) i odpowiadają kryteriom wskazanym w Regulaminie konkursu w sprawie zatrudniania nauczyciela akademickiego, który stanowi załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

 1. Kandydat obowiązany jest złożyć:
 • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) i Regulaminie konkursu w sprawie zatrudniania nauczyciela akademickiego, który stanowi załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego;
 • wniosek o zatrudnienie;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk prawnych;
 • dokument (lub jego uwierzytelnioną kopię) potwierdzający uzyskanie dyplomu magistra prawa z oceną co najmniej 4.0;
 • informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym;
 • wykaz publikacji;
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursu i planowanej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 922).
 1. Kandydat może złożyć także inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres:

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Prawa i Administracji

Narutowicza 17A (pok. 116)

70-240 Szczecin

Termin składania dokumentów upływa w dniu 10 stycznia 2018 r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 2,98 MB (+2,976) - time