Szkolenie wojskowe studentów US w ramach Legii Akademickiej

Edu­ka­cja woj­skowa stu­den­tów Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach Legii Aka­de­mic­kiej (LA) obej­muje zajęcia teoretyczne na uczelni i zajęcia praktyczne (poligonowe)  w  przerwie wakacyjnej w Siłach Zbrojnych RP .

Założeniem reali­za­cji  szkolenia wojskowego LA jest  przedstawienie  treści teo­re­tycz­nych w ramach pro­cesu dydak­tycz­nego poza pro­gramem kształ­ce­nia na danym kie­runku pro­wa­dzo­nym w uczelni, a następ­nie zajęć prak­tycz­nych w okresie wakacji (lipiec- sierpień) w jed­nost­kach szkol­nic­twa woj­sko­wego i jed­nost­kach woj­sko­wych. 

 

Aby dołączyć do Legii Akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego wystarczy:

  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • być studentką / studentem uczeni wyższej,
  • posiadać kwalifikację wojskową lub wyrażać gotowość aby taką kwalifikację uzyskać.
  • złożyć wniosek do udziału w szkoleniu wojskowym w ramach Legii Akademickiej

Jeśli chcesz uczestniczyć w ochotniczym szkoleniu wojskowym
w ramach Legii Akademickiej na Uniwersytecie Szczecińskim

 

Wypełnij WNIOSEK (do pobrania w Dziekanacie Wydziału lub – pobierz)

 

Złóż  WNIOSEK – w dziekanacie Wydziału, którego jesteś studentem.

 

Termin złożenia wniosku:

do dnia 9 (czwartek)  listopada 2017 r. (do godz. 15.00)

 

 

Program nauczania Legii Akademickiej  na Uczelni obejmował będzie ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów i materiałów e-lerningowych. Po zaliczeniu (test wiedzy) części teoretycznej na uczelni student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych przez Uczelnię otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w 13 wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej (lipiec-sierpień) 2018 r., w dwóch turach po 3 tygodni  każda. Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów:

  • moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
  • moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Za dzień  szkolenia praktycznego  poligonowego, student – ochotnik otrzyma 91,20 zł
Dodatkowe Informacje na temat szkolenia:  Serwis Facebook https://www.facebook.com/LegiaAkademickaMON/

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,02 MB (+3,016) - time