Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

 

1. Kandydat obowiązany jest złożyć:
 1. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz.1842) i Regulaminie konkursu w sprawie zatrudniania nauczyciela akademickiego, który stanowi załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego;
 2. wniosek o zatrudnienie;
 3. życiorys i kwestionariusz osobowy;
 4. potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych;
 5. informację o dorobku naukowym osiągniętym po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych;
 6. informację o dorobku dydaktycznym i organizatorskim;
 7. wykaz publikacji ze szczególnym uwzględnieniem prac opublikowanych po osiągnięciu stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych;
 8. wykaz aktywności konferencyjnej (wystąpienia z referatami i komunikatami);
 9. informacja o sprawowaniu opieki naukowej nad doktorantami;
 10. oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy;
 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursu i planowanej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 922).
2. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres:

Uniwersytet Szczeciński – Wydział Prawa i Administracji

Narutowicza 17A (pok.116), 70-240 Szczecin.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 20 września 2017 r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 2,98 MB (+2,977) - time