prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski

Profesor Zbigniew Ofiarski urodził się 4 lipca 1959 r. Szczecinie. Jest absolwentem studiów administracyjnych w byłej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie. W 1989 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy pt. Instytucje samofinansowania dewizowego jednostek gospodarki uspołecznionej w Polsce, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Eugeniusza Teglera. W 1997 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie dysertacji pt. Sytuacja prawna osoby zagranicznej w polskim prawie dewizowym. W 2003 r. Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk prawnych.

Obecnie jest profesorem zwyczajnym zatrudnionym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1990-1996 był prodziekanem,  a w latach 1999-2005 dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1998 r. kieruje Katedrą Prawa Finansowego na tymże wydziale. Ponadto od 1998 r. do 2007 r. był kierownikiem Podyplomowych Studiów Skarbowości prowadzonych wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Izbę Skarbową w Szczecinie.

Jest współzałożycielem i członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej (od 2002 r.). W latach 2011-2014 był członkiem Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Od 2013 r. jest członkiem Rady Naukowej kwartalnika „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu”. Był członkiem Rady Programowej czasopisma „Edukacja Prawnicza” (2000-2005); członkiem Rady Programowej czasopisma „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” (2005-2011); członkiem Zarządu i skarbnikiem Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Edukacji i Współpracy Gospodarczej w Szczecinie (2002-2005); członkiem Komitetu Redakcyjnego Wielkiej Encyklopedii Prawa odpowiedzialnym za działy prawo finansowe oraz prawo gospodarcze publiczne (wydanej w 2005 r.). Jako juror uczestniczył m.in. w konkursach na najlepsze rozprawy doktorskie z zakresu prawa podatkowego (organizowanych przez Centrum Studiów i Dokumentacji Podatkowej w Łodzi) oraz w konkursie na najlepszą glosę do orzeczeń z zakresu prawa podatkowego (organizowanym przez Katedrę Prawa Finansów Publicznych w Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu). W 2014 r. został powołany w skład Komitetu Redakcyjnego 25-tomowej Wielkiej Encyklopedii Prawa jako redaktor tomu pt. Prawo finansowe.

Opublikował ponad 550 prac, w tym m.in. 8 monografii, 25 podręczników i systematycznych komentarzy do ustaw, 167 artykułów, 130 studiów i rozdziałów w pracach zbiorowych, 113 haseł w Wielkiej Encyklopedii Prawa, 80 publikacji elektronicznych. Dotychczas redagował 6 prac zbiorowych, w tym współredagował Wielką Encyklopedię Prawa (Warszawa 2005). Uczestniczył w ponad 100 konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, wygłaszając ponad 80 referatów. Najważniejsze publikacje to: Sytuacja prawna osoby zagranicznej w polskim prawie dewizowym (Szczecin 1997), Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego (Warszawa 2002), Prawno-finansowe formy wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego (współautor E. Tegler, Zielona Góra 1996), Komentarz systematyczny do ustawy o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej (w pracy zbiorowej pod red. E. Fojcik-Mastalskiej, Prawo bankowe, Warszawa 1997), Komentarz do ustawy o opłacie skarbowej i o podatku od czynności cywilnoprawnych (Warszawa 2001, 2003 i 2009), Komentarz do ustawy o podatku od spadków i darowizn (Warszawa 2002), Prawo dewizowe – komentarz (Kraków 2003), Prawo bankowe (Kraków 2004, wyd. I; Kraków 2005, wyd. II), Prawo bankowe (Warszawa 2008, wyd. III; Warszawa 2011, wyd. IV), Prawo finansowe (Warszawa 2007, wyd. I; Warszawa 2010, wyd. II), Prawo bankowe – komentarz (Warszawa 2013), Ustawa o kredycie konsumenckim – komentarz (Warszawa 2014).

W latach 1994-2014 jego poglądy były cytowane blisko 3500 razy w pracach naukowych innych autorów i judykaturze.

Dotychczas wypromował 12 doktorów nauk prawnych, uczestniczył jako recenzent w 21 przewodach doktorskich oraz 19 przewodach habilitacyjnych, a także w 4 postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora. Przygotował ponadto 1 recenzję w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa (w Uniwersytecie Wrocławskim). Sporządzał kilkakrotnie recenzje w postępowaniach konkursowych na stanowiska profesorów nadzwyczajnych oraz zwyczajnych w innych krajowych ośrodkach akademickich.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół finansów publicznych i prawa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego dyscyplin szczegółowych, tj. prawa finansowego samorządu terytorialnego, prawa podatkowego (ogólnego i szczegółowego), prawa bankowego oraz prawa dewizowego. Analizuje uregulowania prawne dotyczące istoty i granic reglamentacji obrotu dewizowego w Polsce. Drugi nurt badań obejmuje status prawny różnych produktów bankowych. Trzeci nurt badawczy skoncentrowany jest na pozafiskalnych funkcjach podatków (np. zasady stosowania ulg i zwolnień podatkowych). Obszerny nurt badań dotyczy zagadnień prawa finansowego samorządu terytorialnego (podatków i opłat lokalnych, dotacji i subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego). Najnowsze badania obejmują zagadnienia kredytów konsumenckich (zasad ich udzielania, dopuszczalnych form reklamy).

Wielokrotnie był nagradzany nagrodami Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego (I, II oraz III stopnia) za osiągnięcia naukowe i organizacyjne.  W roku 2004 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

 

Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,26 MB (+3,256) - time