Ekonomiczno-prawny

Rekrutacja na rok akademicki 2013/2014

 

Ekonomiczno-prawny, I stopnia, stacjonarne, Studia Prowadzone Łącznie [PDF]

 

 

Algorytm do obliczania wyników kandydatów podczas postępowania rekrutacyjnego, obowiązujący na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

 

Ważne informacje:

  1. Terminy rekrutacji
  2. Wymagane dokumenty
  3. Wykaz olimpiad

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dziekanat Studiów Stacjonarnych
Ul. Narutowicza 17a
70-240 Szczecin, pok. 11
Tel. (091) 444 28 54


Od roku akademickiego 2013/2014  istnieje możliwość  wyboru  kierunku ekonomiczno-prawnego prowadzonego wspólnie przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Oznacza to, że zajęcia w równej części są prowadzone przez kadrę Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydziału Prawa i Administracji.

 

Celem kształcenia na kierunku ekonomiczno-prawnym jest zdobycie przez studenta gruntownej i wszechstronnej wiedzy w zakresie nauk prawnych i ekonomicznych oraz umiejętności analizy i interpretacji zjawisk ekonomicznych i prawnych. Studenci kierunku ekonomiczno-prawnego mają do wyboru następujące specjalności:

-         Sektor prywatny

-         Sektor publiczny

 

Kierunek ekonomiczno-prawny jest prowadzony na poziomie studiów 1 stopnia (3-letni) i umożliwia uzyskanie tytułu licencjata.

 

Wymagania wstępne

Kandydat powinien wykazać się odpowiednimi wynikami z egzaminu maturalnego w zakresie:

1)     języka polskiego albo języka mniejszości narodowych;

2)     jednego  wybranego przez siebie przedmiotu z następujących: historia albo matematyka albo filozofia albo wiedza o społeczeństwie albo geografia;

3)     języka obcego nowożytnego.

 

 

Opis: Sektor publiczny

Absolwent studiów I st. na kierunku ekonomiczno-prawnym specjalność Sektor publiczny jest przygotowany do zajmowania niesamodzielnych stanowisk w organach państwowych zajmujących się przede wszystkim:

-         kształtowaniem warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej;

-         nadzorem nad działalnością podmiotów gospodarczych;

-         podejmowaniem działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarki;

-         współpracy z organizacjami międzynarodowymi o charakterze gospodarczym;

-         funkcjonowaniem krajowych systemów energetycznych i telekomunikacyjnych;

-         sprawami podatkowymi;

-         zasadami finansowania samorządów terytorialnych;

-         wdrażaniem i zarządzaniem funduszami europejskimi.

Do typowych miejsc pracy zalicza się:

-         urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej;

-         urzędy i instytucje sprawujące nadzór nad rynkiem finansowym (nadzór bankowy, nadzór ubezpieczeniowy, nadzór emerytalny, nadzór nad rynkiem kapitałowym, nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego, nadzór nad agencjami ratingowymi, nadzór nad instytucjami płatniczym);

-         jednostki samorządu terytorialnego (urzędy gmin, miejskie, miasta; starostwa powiatowe; urzędy marszałkowskie) i związki jednostek samorządu terytorialnego;

-         organy administracji rządowej (urzędy wojewódzkie, ministerstwa itp.);

-         agencje państwowe (np. agencje rozwoju regionalnego, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa itp.).

 

Opis: Sektor prywatny

Absolwent studiów I st. na kierunku ekonomiczno-prawnym specjalność Sektor prywatny jest przygotowany do zajmowania niesamodzielnych stanowisk w prywatnych podmiotach gospodarczych oraz instytucjach finansowych zajmujących się przede wszystkim:

-         handlem i usługami;

-         zarządzaniem finansami;

-         udzielaniem kredytów, pożyczek i gwarancji;

-         inwestycjami;

-         ubezpieczeniami.

Do typowych miejsc pracy zalicza się:

-         przedsiębiorstwa handlowe i usługowe;

-         przedsiębiorstwa finansowe;

-         domy maklerskie;

-         banki;

-         fundusze inwestycyjne;

-         firmy ubezpieczeniowe;

-         firmy doradztwa ekonomicznego;

-         przedsiębiorstw transportowe i komunikacyjne.


Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,28 MB (+3,277) - time