Actaiuris Punkt Pomocy Psychologicznej Inauguracja roku akademickiego NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych

dr Michał Peno

Kontakt

Ilustracja kontaktu

adiunkt

Adres:
al. Piastów 40b
pok. 110

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: tel. 91 444 26 26

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Tygodniowy rozkład zajęć – semestr letni 2016/2017

 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

 

 

 

Logika prawnicza

I rok SSP, gr. 9

s. 104

 

9.00 - 9.45

 

 

 

 

10.00 - 10.45

 

 

 

Logika prawnicza

I rok SSP, gr. 10

s. 104

 

10.45 - 11.30

 

 

 

 

11.45 - 12.30

 

 

 

Konsultacje

pok. 110

11:30 – 12:00

 

12.30 - 13.15

 

 

 

Dyżur dydaktyczny

pok. 110

12:00 – 13:00

 

13.30 - 14.15

 

 

 

Logika prawnicza

I rok SSP, gr. 6

s. 104

 

14.15 - 15.00

 

 

 

 

15.15 - 16.00

 

 

 

Logika prawnicza

I rok SSP, gr. 7

s. 104

 

16.00 - 16.45

 

 

 

 

17.00 - 17.45

 

 

 

Logika prawnicza

I rok SSP, gr. 8

s. 104 

 

17.45 - 18.30

 

 

 

 

18.45 - 19.30

 

 

 

Konsultacje

pok. 110

18:30 – 19:00 

 

19.30 - 20.15

 

 

 

 

 

  

  


 

PUBLIKACJE

 

Monografie

1. Prawne aspekty budowy sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Piła 2012, ss. 191 (współautorzy A. Janus, D. Karwacki, B. Ochodek).

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1. System prawa karnego w ocenie osób stających się zdolnymi do poniesienia odpowiedzialności karnej na zasadach ogólnych (w:) Materiały z XXXVII Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, Olsztyn 2008.

2. System prawa karnego w ocenie osób stających się zdolnymi do poniesienia odpowiedzialności karnej (w:) Kowalski v. Temida. Oskarżony, ofiara czy już skazany? Patologie wymiaru sprawiedliwości, pod red. K. Witkowskiej - Rozpary, UMK Toruń 2009, s. 7 - 33 (współautor S. Krajnik).

3. Prawo karne – kryzys czy ewolucja? (w:) Materiały z XXXVIII Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2009, s. 292 – 294.  

4. Nowoczesna polityka kryminalna w świetle koncepcji polityki tworzenia prawa Jerzego Wróblewskiego (w:) T. Bekrycht, M. Zirk - Sadowski (red.), Wpływ teorii Jerzego Wróblewskiego na współczesne prawoznawstwo, C. H. Beck Warszawa 2011, s. 67 - 74.

5. Koncepcja derywacyjna wykładni a wykładnia w orzecznictwie Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego (w:) J. Godyń, M. Hudzik, L. K. Paprzycki (red.), Zagadnienia prawa dowodowego, Wydawnictwo Sądu Najwyższego, Warszawa 2011, s. 117 - 136 (współautor M. Zieliński).

6. Filozoficzne podstawy karania – uzasadnienie istnienia kary we współczesnych społeczeństwach demokratycznych (w:) O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło (red.), Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?, C. H. Beck Warszawa 2012, s. 243 – 250.

7. Postmodernizacja nauki prawa karnego – geneza i efekty (w:) A. Samonek (red.), Teoria prawa. Między nowoczesnością a ponowoczesnością, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2012, s. 267 - 274. 

8. O potrzebie zdefiniowania odpowiedzialności karnej (w:) E. Grzęda, J. Machalska (red.), Nowelizacja części ogólnej kodeksu karnego – nieunikniona konieczność czy pozorna potrzeba?, Przygotowalnia Pracownia DTP i Grafiki, Kraków 2013, s. 5 - 22.

9. Wzajemne związki filozofii prawa i filozofii politycznej na przykładzie pojęcia odpowiedzialności (w:) Ł. Ho Thanh, P. Łonyszyn (red.), Współczesne problemy politologiczne w badaniach doktorantów, Szczecin 2014, s. 33 – 41. 

10. Dlaczego nie należy mylić odpowiedzialności prawnej z sankcją? Uwagi na tle odpowiedzialności prawnej i sankcji na tle przemian prawa karnego (w:) Społeczeństwo odpowiedzialne? O aspektach odpowiedzialności w życiu społecznym jednostek, pod red. K. Cikały, W. B. Zielińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2015, s. 138 – 151. 

11.  Odpowiedzialność karna i postulat minimalizmu penalnego w kwestiach moralnych, (w:) M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak (red.), Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2015, s. 115-126. 

12.  Refleksyjna nauka prawa – uwagi na tle nauki prawa karnego, (w:) K. J. Kaleta, P. Skuczyński (red.), Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 331-353. 

13.  Uwarunkowania etyczne odpowiedzialności dyscyplinarnej członka samorządowego kolegium odwoławczego, (w:) R. Bucholski, J. Jaśkiewicz, A. Mikos-Sitek (red.), Samorządowe Kolegia Odwoławcze w systemie administracji publicznej, C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 51-69. ISBN 978-83-255-8789-5.

14.  O prawie, polityce, biurokracji i wartościach, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-8085-412-3, s. 17-30. 

 

 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

1. The scope of criminal liability in the context of philosophical foundations of criminal policy (w:) K. Flaga - Gieruszyńska, E. Cała - Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo - społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 315 – 326.

 

 

 

Artykuły 

1. Wybrane problemy reakcji karnej w społeczeństwie postindustrialnym. Prawo karania – sprawiedliwość – zasada ultima ratio, Studia Prawnoustrojowe 2010, nr 10, s. 143 - 157.

2. Ogólnoeuropejskie prawo karne – przeceniany kierunek rozwoju? Acta Iuris Stetinensis 2011, nr 1, s. 87 - 106.

3. O odpowiedzialności karnej w świetle koncepcji komunikacyjnej kary. Uwagi krytyczne, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 8, s. 155 – 173.

4. O odpowiedzialności karnej, uzasadnieniu kary i koncepcji komunikacyjnej karania, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2014, nr 2, s. 95 – 107. 

5. Współczesne koncepcje uzasadnienia karania (zarys typologii), Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 5, s. 129 – 153.

6.  Argument ze strachu - Roberta Nozicka uzasadnienie odpowiedzialności karnej, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 10, s. 61 – 78.  

7.  Odpowiedzialność karna a determinizm antropologiczny, Archiwum Kryminologii, Tom XXXVI 2014, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, s. 109 – 132.

8.   Prawna odpowiedzialność z tytułu pełnienia roli społecznej, Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica 2015, nr 74, s. 41-57.

9.  Czy teoria ewolucji może pomóc w uzasadnieniu kary kryminalnej? Od filozofii politycznej do nauk ewolucyjnych, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 12, s. 133-152.

10.  Aspekty moralne odpowiedzialności w prawie karnym, Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica 2015, nr 75, s. 141-158.

11.  O wyborze moralnego zła, odpowiedzialności karnej i granicach prewencji, Studia Iuridica Toruniensia 2015, tom XVII, s. 199-218. 

12.  Filozofia karania – od prawa naturalnego do liberalnej wolności, Studia Prawa Publicznego 2015, nr 3 (11), s. 81-111.

13.  Problem sposobu pojmowania i roli winy w prawie karnym (od dogmatyki do wartości), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2016, z. 3, s. 109-129. 

14.  Wolność i prawo a ideał wzajemnej życzliwości, Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 3 (15), s. 5-28.

15.  Autonomia – przymus – granice karania (uwagi na tle filozofii Josepha Raza), Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 4 (16), s. 93-112.

16.  Demokracja, państwo i prawo – podstawy, wartości i wyzwania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 2016, z. 94 (19), s. 156-172.

17.  Sprawiedliwość kary w niesprawiedliwych społeczeństwach – uwagi o nurtach krytycznych w filozofii karania, Studia Prawnoustrojowe 2017, nr 35, s. 5-24. Publikacja dostępna także na stronie: http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/artykul/14/czytelnia.html    

18.  Critical race theory jako nurt amerykańskiej filozofii prawa, Acta Iuris Stetinensis 2017, nr 1 (17), s. 59-76. DOI:10.18276/ais.2017.17-06.

 

 

Artykuły w języku obcym

1.  Punishing (Non-) Citizens, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2016, nr 2, s. 28-38.

 

 

Recenzje

1. B. Wojciechowski, „Interkulturowe prawo karne. Filozoficzne podstawy karania w wielokulturowych społeczeństwach demokratycznych”, Artykuł recenzyjny, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2011, nr 2, s. 92 - 103.

2.  Recenzja: Konrad Buczkowski, Beata Czarnecka-Dzialuk et.al. : Criminality and Criminal Justice in Contemporary Poland. Sociopolitical Perspectives, 2015. Recenzja dostępna na stronie: https://www.pol-int.org/pl/node/2212#r6031.

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@wpiaus.pl
www.wpiaus.pl
0,000 seconds (+0,000); 3,21 MB (+3,205) - time