dr Michał Peno

Kontakt

Ilustracja kontaktu

adiunkt

Adres:
al. Piastów 40b
pok. 108

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: tel. 91 444 26 09

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

 

Tygodniowy rozkład zajęć – semestr letni 2015/2016

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

 

 

 

Logika – ćw. gr. 7 i 8

s. 118

(od 10.03.2016 przez 8 kolejnych czwartków)

 

9.00 - 9.45

 

 

 

 

10.00 - 10.45

 

 

 

 

10.45 - 11.30

 

 

 

 

11.45 - 12.30

 

 

 

Dyżur dydaktyczny

godz. 12.00 - 13.00

 

Konsultacje dydaktyczne

13.00-13.30

pok.  110

 

12.30 - 13.15

 

 

 

 

13.30 - 14.15

 

 

 

Logika – ćw. gr. 9

s. 102

(od 10.03.2016 przez 8 kolejnych czwartków)

 

14.15 - 15.00

 

 

 

 

15.15 - 16.00

 

 

 

Konsultacje dydaktyczne

15.00-15.30,

p. 110

 

16.00 - 16.45

 

 

 

 

 

17.00 - 17.45

 

 

 

 

 

17.45 - 18.30

 

 

 

 

 

18.45 - 19.30

 

 

 

 

 

19.30 - 20.15

 

 

 

 

 

 PUBLIKACJE

 

 

Monografie

1. Prawne aspekty budowy sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Piła 2012, ss. 191 (współautorzy A. Janus, D. Karwacki, B. Ochodek).

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1. System prawa karnego w ocenie osób stających się zdolnymi do poniesienia odpowiedzialności karnej na zasadach ogólnych (w:) Materiały z XXXVII Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, Olsztyn 2008.

2. System prawa karnego w ocenie osób stających się zdolnymi do poniesienia odpowiedzialności karnej (w:) Kowalski v. Temida. Oskarżony, ofiara czy już skazany? Patologie wymiaru sprawiedliwości, pod red. K. Witkowskiej - Rozpary, UMK Toruń 2009, s. 7 - 33 (współautor S. Krajnik).

3. Prawo karne – kryzys czy ewolucja? (w:) Materiały z XXXVIII Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2009, s. 292 – 294.  

4. Nowoczesna polityka kryminalna w świetle koncepcji polityki tworzenia prawa Jerzego Wróblewskiego (w:) T. Bekrycht, M. Zirk - Sadowski (red.), Wpływ teorii Jerzego Wróblewskiego na współczesne prawoznawstwo, C. H. Beck Warszawa 2011, s. 67 - 74.

5. Koncepcja derywacyjna wykładni a wykładnia w orzecznictwie Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego (w:) J. Godyń, M. Hudzik, L. K. Paprzycki (red.), Zagadnienia prawa dowodowego, Wydawnictwo Sądu Najwyższego, Warszawa 2011, s. 117 - 136 (współautor M. Zieliński).

6. Filozoficzne podstawy karania – uzasadnienie istnienia kary we współczesnych społeczeństwach demokratycznych (w:) O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło (red.), Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?, C. H. Beck Warszawa 2012, s. 243 – 250.

7. Postmodernizacja nauki prawa karnego – geneza i efekty (w:) A. Samonek (red.), Teoria prawa. Między nowoczesnością a ponowoczesnością, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2012, s. 267 - 274. 

8. O potrzebie zdefiniowania odpowiedzialności karnej (w:) E. Grzęda, J. Machalska (red.), Nowelizacja części ogólnej kodeksu karnego – nieunikniona konieczność czy pozorna potrzeba?, Przygotowalnia Pracownia DTP i Grafiki, Kraków 2013, s. 5 - 22.

9. Wzajemne związki filozofii prawa i filozofii politycznej na przykładzie pojęcia odpowiedzialności (w:) Ł. Ho Thanh, P. Łonyszyn (red.), Współczesne problemy politologiczne w badaniach doktorantów, Szczecin 2014, s. 33 – 41. 

10. Dlaczego nie należy mylić odpowiedzialności prawnej z sankcją? Uwagi na tle odpowiedzialności prawnej i sankcji na tle przemian prawa karnego (w:) Społeczeństwo odpowiedzialne? O aspektach odpowiedzialności w życiu społecznym jednostek, pod red. K. Cikały, W. B. Zielińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2015, s. 138 – 151. 

11.  Odpowiedzialność karna i postulat minimalizmu penalnego w kwestiach moralnych, (w:) M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak (red.), Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2015, s. 115-126. 

12.  Refleksyjna nauka prawa – uwagi na tle nauki prawa karnego, (w:) K. J. Kaleta, P. Skuczyński (red.), Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 331-353. 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

1. The scope of criminal liability in the context of philosophical foundations of criminal policy (w:) K. Flaga - Gieruszyńska, E. Cała - Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo - społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 315 – 326.

 

Artykuły 

1. Wybrane problemy reakcji karnej w społeczeństwie postindustrialnym. Prawo karania – sprawiedliwość – zasada ultima ratio, Studia Prawnoustrojowe 2010, nr 10, s. 143 - 157.

2. Ogólnoeuropejskie prawo karne – przeceniany kierunek rozwoju? Acta Iuris Stetinensis 2011, nr 1, s. 87 - 106.

3. O odpowiedzialności karnej w świetle koncepcji komunikacyjnej kary. Uwagi krytyczne, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 8, s. 155 – 173.

4. O odpowiedzialności karnej, uzasadnieniu kary i koncepcji komunikacyjnej karania, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2014, nr 2, s. 95 – 107. 

5. Współczesne koncepcje uzasadnienia karania (zarys typologii), Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 5, s. 129 – 153.

6.  Argument ze strachu - Roberta Nozicka uzasadnienie odpowiedzialności karnej, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 10, s. 61 – 78.  

7.  Odpowiedzialność karna a determinizm antropologiczny, Archiwum Kryminologii, Tom XXXVI 2014, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, s. 109 – 132.

8.   Prawna odpowiedzialność z tytułu pełnienia roli społecznej, Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica 2015, nr 74, s. 41-57.

9.  Czy teoria ewolucji może pomóc w uzasadnieniu kary kryminalnej? Od filozofii politycznej do nauk ewolucyjnych, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 12, s. 133-152.

10.  Aspekty moralne odpowiedzialności w prawie karnym, Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica 2015, nr 75, s. 141-158.

11.  O wyborze moralnego zła, odpowiedzialności karnej i granicach prewencji, Studia Iuridica Toruniensia 2015, tom XVII, s. 199-218. 

12.  Filozofia karania – od prawa naturalnego do liberalnej wolności, Studia Prawa Publicznego 2015, nr 3 (11), s. 81-111.

 

Recenzje

1. B. Wojciechowski, „Interkulturowe prawo karne. Filozoficzne podstawy karania w wielokulturowych społeczeństwach demokratycznych”, Artykuł recenzyjny, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2011, nr 2, s. 92 - 103.

Ogłoszenia Dziekanatów

Ogłoszenia Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Ogłoszenia Administracja I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Administracja II stopnia – studia niestacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny I stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Ekonomiczno-prawny II stopnia – studia stacjonarne
Ogłoszenia Stacjonarne studia doktoranckie
Ogłoszenia Niestacjonarne studia doktoranckie
logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@mec.univ.szczecin.pl
www.mec.univ.szczecin.pl
www.wpiaus.pl